W celu zmniejszenia zanieczyszczenia

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Ponad 2 mln złotych na zielone inwestycje w Katowicach

Zielone przystanki, wiaty i ławki czy ogród sensoryczny. Katowice otrzymają ponad 2,1 mln zł z projektu UPSURGE realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej HORIZON 2020. Głównym założeniem jest wypracowanie w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i rozwoju regeneracyjnego – zaznacza Urząd Miasta Katowice (UM).

Dofinansowanie z projektu UPSURGE w celu zmniejszenia zanieczyszczenia

Katowice są liderem walki o czyste powietrze w naszym regionie. Prowadzimy szereg działań, których celem jest zazielenianie naszego miasta, m.in. poprzez możliwość partycypacji mieszkańców i tzw. „zielony budżet”, sadzenie łąk, czy projekt wCOPdrzewo. Dzięki dofinansowaniu z projektu UPSURGE możliwa będzie realizacja kolejnych zielonych projektów, m.in. zielonych przystanków i ogrodu sensorycznego w przestrzeni miejskiej, które jednocześnie wpłyną na polepszenie jakości powietrza w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podstawowym celem projektu UPSURGE (City-centered approach to catalyze nature-based solutions through the EU Regenerative Urban Lighthouse for pollution alleviation and regenerative development) jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu – tłumaczy katowicki magistrat i dodaje, że projekt ma pomóc w stworzeniu nowatorskiego podejścia do polepszenia jakości powietrza. Chodzi o pokazanie niewykorzystanego potencjału rozwiązań opartych na naturze. W ramach projektu w południowych dzielnicach powstanie zielona ławka, a przy ul. Tyskiej zaadaptowany zostanie teren, gdzie w ubiegłym roku powstał zbiornik retencyjny. Na Osiedlu Witosa realizowany będzie ogród sensoryczny. Zielone przystanki będą realizowane natomiast przy ul. Warszawskiej i ul. Chorzowskiej – wylicza UM.

Zielone miejsca przystankowe w celu zmniejszenia zanieczyszczenia

W projekcie będą uczestniczyły 23 miasta europejskie, a liderem projektu jest słoweńska firma E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESIT. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024. Katowice w ramach projektu otrzymają 502,3 tys. euro, czyli ponad 2,1 mln zł. Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni Miejskiej (ZZM), który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach wysp ciepła dla Katowic. Wybrane miejsca zostaną wyposażone w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres – tłumaczy UM.

Po raz kolejny miasto Katowice, poprzez udział w projekcie międzynarodowym, będzie miało możliwość sfinansowania pilotażowych działań, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy związanej z wyzwaniami współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Zacieśnione relacje pomiędzy partnerami pozwolą na długofalową kooperację w kolejnej perspektywie i otworzą nowe horyzonty współpracy w środowisku międzynarodowym – mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich UM.

Rozwiązania naturalne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia

Realizacja projektu UPSURGE oparta jest na naturalnych rozwiązaniach – Nature Based Solutions (NBS), na terenach zlokalizowanych na obszarze publicznym, oparta na wykorzystaniu gatunków roślin rodzimych (roślin spontanicznie porastających tereny miejsko-przemysłowe) oraz roślin polecanych do zastosowania w urządzaniu zieleni miejskiej. Realizacja ta pozwoli na badanie m.in. reakcji roślin (ilość wytwarzanego tlenu, produkowanej biomasy – związanego CO2) na zmieniające się warunki środowiska w ich otoczeniu (zanieczyszczenie, wzrost temperatury, susza i in.). Rośliny te będą wykorzystane jako wskaźnik jakości życia w przestrzeniach miejskich. Realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU), także w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb w poszczególnych lokalizacjach.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia – zielona wiata/zielona ławka

Magistrat wskazał też lokalizacje punktów zagospodarowania zielenią opartych na NBS w Katowicach.

I tak, zielona wiata/zielona ławka zostanie zastosowana na terenie wokół przystanku autobusowego przy ul. Jankego. Przewidziano tam rozszczelnienie nawierzchni, wykonanie nowej proekologicznej, bazującej na NBS, zielonej wiaty przystankowej ustawionej w pobliżu tradycyjnego przystanku wraz z punktem pomiarowym z czujnikami mierzącymi wilgotność, retencję i temperaturę. Czujniki pomiarowe będą zainstalowane zarówno w istniejącej wiacie przystankowej, jak i w nowowybudowanym „zielonym” przystanku, co da możliwość analizy porównawczej danych. Miejsce wybrano z uwagi na duże natężenie ruchu ogólnomiejskiego, wyspę ciepła oraz okoliczną zabudowę mieszkaniową – osiedla – tłumaczy UM.

Zakątek z zielenią w celu zmniejszenia zanieczyszczenia

Teren zbiornika retencyjnego przy u. Tyskiej zaplanowano jako zakątek z zielenią i roślinami kserotermicznymi wraz z elementami edukacji.

Miasto Katowice utworzyło podziemne zbiorniki retencyjne o pojemności 1540 m3, (w ramach zadania pn. „Uporządkowanie wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach”), zlokalizowane przy ulicy Tyskiej. W ramach zadania zakłada się utworzenie zagospodarowanego terenu zieleni wraz z roślinnością kserotermiczną zlokalizowaną nad zbudowanymi zbiornikami. Magistrat zaznacza, że na omawianym terenie istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Zielone przystanki w celu zmniejszenia zanieczyszczenia

Zielony przystanek zaplanowano na terenie przy ul. Chorzowskiej, obok wejścia głównego do Parku Śląskiego. Teren zabrukowany, położony przy ul. Chorzowskiej to jednej z najbardziej ruchliwych obszarów w Katowicach. Jest on położony w sąsiedztwie Parku Śląskiego i osiedla Tysiąclecia z wysoką zabudową mieszkaniową. Dawniej obszar ten był wykorzystywany jako parking i miejsce przesiadkowe (tramwaj/autobus) – dodaje UM. W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie nawierzchni, zagospodarowanie zielenią i poprawę komfortu osób korzystających z przystanków. Istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych na tym terenie. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Zielony przystanek przy ul. Warszawskiej, na wysokości kościoła Katedrze Ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach to kolejny element przewidziany w ramach projektu. W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie powierzchni i zagospodarowanie terenu zielenią, a także poprawę komfortu osób korzystających z przystanku. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia powstanie „ogród sensoryczny”

„Ogród sensoryczny” zaplanowano na terenie położonym przed szpitalem w dzielnicy Ochojec, gdzie również powstanie zielony przystanek.

Teren położony przy wejściu do szpitala przy ul. Ziołowej, o dużym natężeniu ruchu. Całość położona w dzielnicy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie ogrodu sensorycznego, obniżającego stres pacjentów. Na tym terenie planujemy także rozszerzenie strefy zieleni o obszar przystanków autobusowych. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu