uchwały antysmogowej

W Świdnicy sprawdzą przestrzeganie uchwały antysmogowej

Świdnicki magistrat zapowiedział, że przeprowadzi minimum 100 kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej. Inspekcje będą też dotyczyły zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nieprzystosowanych w odniesieniu do osób fizycznych. Ma to związek z przyjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza. Poinformował o tym Urząd Miejski w Świdnicy (UM).

Kto i gdzie przeprowadzi kontrole?

Kontrole na terenie miasta Świdnica rozpoczną się od 8 stycznia br. Będą one prowadzane przez upoważnionych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świdnicy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Do kontroli zostały wytypowane przede wszystkim nieruchomości zamieszkane (mieszkania i domy jednorodzinne). Będą to nieruchomości, których właściciele zgłosili w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), iż eksploatują źródła ciepła opalane węglem.

Zakazy wynikające z uchwały antysmogowej

Przy okazji UM przypomniał, że zgodnie z uchwałą antysmogową na Dolnym Śląsku od 1 lipca 2018 r. zakazane jest spalanie określonych paliw. W tej grupie są węgiel brunatny i paliwa produkowane z jego wykorzystaniem i miał węglowy o uziarnieniu poniżej 3 mm. Nie wolno również spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Według uchwały antysmogowej, zakazem objęte jest również spalanie wilgotnego drewna (o wilgotności powyżej 20%).

Ponadto uchwała antysmogowa wprowadza zakaz stosowania określonych instalacji, w których następuje spalanie paliw (w szczególności kotłów, pieców i kominków). Chodzi o instalacje niespełniające wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 (na Dolnym Śląsku zakaz ten obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 r.)

Natomiast od 1 lipca 2028 r. nie będzie można stosować instalacji, które nie spełniają wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 i 4 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej ma pomóc w poprawie jakości powietrza

– Kontrole musimy przeprowadzić ze względu na przepisy zawarte w uchwale antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Będzie ona polegać na weryfikacji przestrzegania zakazów wprowadzonych tą uchwałą, wdrażania działań naprawczych oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Kontrola będzie więc dotyczyła przede wszystkim wykorzystywanego źródła ciepła lub stosowanego paliwa lub popiołów paleniskowych. W przypadku podejrzenia spalania odpadów pobierane będą próbki popiołów do badania – mówi Daniela Dębek, kierownik Biura Ochrony Środowiska UM.

Jak podkreślają miejscy urzędnicy, celem kontroli jest doprowadzenie do dostosowania użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących wymagań uchwały antysmogowej. Inspekcje mają też doprowadzić do zmiany użytkowanych paliw. W efekcie przyczyni się to do poprawy jakości powietrza – dodał UM.

Uprawnienia kontrolowanego

Osoba kontrolowana ma prawo żądać okazania identyfikatora i upoważnienia do kontroli od osób ją przeprowadzających. Ma także prawo uczestniczyć w każdym jej etapie. Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem. Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu, a w przypadku odmowy złożenia podpisu pod protokołem może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko prezydentowi miasta.

Jednocześnie magistrat zwrócił uwagę, że za utrudnianie lub udaremnianie kontroli grożą konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego jest to kara pozbawienia wolności do lat 3.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu