System ogrzewania miasta

Szydłowiec zmodernizuje system ogrzewania miasta ze wsparciem NFOŚiGW

Dzięki dotacji i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w łącznej kwocie ponad 6 mln zł, gmina Szydłowiec gruntownie zmodernizuje system ogrzewania miasta. W ramach inwestycji wartej niemal 7,5 mln zł będzie rozbudowana instalacja kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, współpracującej z odnawialnymi źródłami energii (OZE). To sprawi, że system działający w szydłowieckiej Ciepłowni Miejskiej zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego – wskazuje NFOŚiGW.

System ogrzewania miasta w Szydłowcu do modernizacji w ramach programu „Ciepłownictwo powiatowe”

Wsparcie finansowe dla miejskiej spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją ciepła, w której 100% udziałów posiada gmina Szydłowiec, zostanie udzielone z prowadzonego przez Narodowy Funduszu programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”. Beneficjent, czyli Ciepłownia Miejska, otrzyma ze środków własnych NFOŚiGW prawie 2,9 mln zł dotacji oraz nieco ponad 3,2 mln zł pożyczki. Pozostałe pieniądze na inwestycję (1,4 mln zł) zaangażuje samorząd miejski.

Umowa w tej sprawie została podpisana 30 grudnia br. w Radomiu przez Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW i Dariusza Podgórskiego, prezesa Zarządu Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu.

W Polsce aż 85% systemów ciepłowniczych nie spełnia jeszcze wymogów unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej, co wyklucza możliwość ich finansowego wspierania ze środków Unii Europejskiej – podkreślił wiceprezes NFOŚiGW. – System efektywny to taki, który korzysta w znacznym stopniu ze źródeł odnawialnych i kogeneracji. I właśnie w tym kierunku idzie projekt w Szydłowcu, który uzyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Po to uruchomiliśmy program „Ciepłownictwo powiatowe”, aby nieduże przedsiębiorstwa ciepłownicze, takie jak szydłowiecka Ciepłownia Miejska, mogły modernizować swój system i przez to otrzymać akces do wcześniej niedostępnego rynku finansowego, czyli pozyskać kapitał inwestycyjny na atrakcyjnych warunkach – uzupełnił wiceszef Narodowego Funduszu.

Szydłowiec zmodernizuje system ogrzewania miasta – co obejmie projekt?

Przedsięwzięcie w Szydłowcu zakłada modernizację systemu ciepłowniczego tamtejszej Ciepłowni Miejskiej, która obejmie instalację agregatu kogeneracyjnego (moc: po około 0,8 MWel i MWt) wraz ze współpracującymi instalacjami – absorpcyjną gazową pompą ciepła (moc: 0,03 MWt) oraz instalacją fotowoltaiczną. Należy dodać, że wspomniana pompa ciepła będzie wykorzystywać jako dolne źródło energii ciepło odpadowe pochodzące z chłodzenia agregatów kogeneracyjnych, natomiast źródłami OZE będą dwa ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,1 MWel. Za sprawą takiej konfiguracji dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 1,74 MW, w tym energii elektrycznej 0,8 MWel, a energii cieplnej – 0,94 MWt – wylicza NFOŚiGW.

Szydłowiec zmodernizuje system ogrzewania – jaki będzie efekt ekologiczny?

Efektem ekologicznym szydłowieckiego projektu, który ma zostać zakończony do 30 czerwca 2024 r., ma być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6250,44 ton w ciągu roku, redukcja zużycia energii pierwotnej rocznie o 14552,72 GJ, a także wytworzenie w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – energii elektrycznej (10105 MWh/rok) i energii cieplnej (43111 GJ/rok). Wypada nadmienić, że prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostanie wykorzystany na potrzeby własne ciepłowni, zaś energia elektryczna pochodząca z układu kogeneracji będzie sprzedawana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyprodukowane ciepło zostanie natomiast wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej, co odbędzie się z korzyścią dla mieszkańców Szydłowca, którzy zyskają bardziej nowoczesne, wydajne i sprawne źródło ogrzewania.

Na inwestycji skorzystają także klimat i środowisko. Szydłowiecka Ciepłownia Miejska na razie eksploatuje bowiem przestarzałą i nieekologiczną kotłownię wyposażoną w trzy kotły wodne węglowe (typ WR-10), które pracują od 1984 r., a jeden z nich musiał zostać już trwale wyłączony z użytkowania – podkreśla NFOŚiGW.

Jeden z agregatów kogeneracyjnych w ramach POIiŚ

Docelowo spółka ciepłownicza w Szydłowcu zamierza wybudować dwa agregaty kogeneracyjne wraz z akumulatorem ciepła, przy czym drugi z nich ma powstać w ramach poddziałania 1.6.1 (Źródła wysokosprawnej kogeneracji) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. Realizacja inwestycji pozwoli osiągnąć Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu status „efektywnego systemu ciepłowniczego” według standardów unijnych – podsumowuje NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama