Strefy czystego transportu w Krakowie

Strefy czystego transportu w Krakowie w oparciu o normy EURO

Działająca w Grodzie Kraka, Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza zarekomendowała konieczność utworzenia strefy czystego transportu w Krakowie w oparciu o normy emisji EURO – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM).

Wchodzący w skład Rady eksperci ze środowiska naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej oraz przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Inspekcji Ochrony Środowiska, wskazali konkretne działania konieczne do podjęcia w zakresie ograniczania emisji ze źródeł komunikacyjnych.

Strefy czystego transportu w Krakowie – konieczność ich utworzenia rekomendowana przez radę programową

Posiedzenie Rady działającej przy prezydencie Krakowa odbyło się w czwartek, 22 kwietnia, pod przewodnictwem prof. Mariana Mazura z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jak wskazuje krakowski magistrat, zdaniem członków Rady, znaczące ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych jest dzisiaj niezbędnym zadaniem zmierzającym do uzyskania maksymalnego efektu ekologicznego.

Układ: pojazd i jezdnia, odgrywa dużą rolę w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu – podkreśla UM. Zdaniem przewodniczącego Rady, oprócz działań związanych z tworzeniem stref czystego transportu, wciąż należy pamiętać o prawidłowym utrzymaniu dróg, chodników i innych ciągów komunikacyjnych. Powinno się je utrzymywać w sposób ograniczający emisję wtórną zanieczyszczeń, poprzez regularne ich mycie, remonty i poprawę stanu ich nawierzchni.

Aglomeracja Krakowska, mimo znaczącej i postępującej poprawy stanu jakości powietrza, nadal pozostaje w strefie przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM 2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu – dodaje UM.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama