Instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach

Ruszyła instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach (PEC) uruchomiło instalację oczyszczania spalin przemysłowych – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Tym samym projekt dofinansowany przez Fundusz został zakończony terminowo i w ramach przyjętego budżetu. Układ oczyszczania spalin zbudowany w lokalnej ciepłowni przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie – wskazuje NFOŚiGW.

Instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach z dofinansowaniem NFOŚiGW

Projekt PEC-u, pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach” został dofinansowany przez NFOŚiGW w listopadzie 2018 r. wysokość wsparcia wyniosła ponad 8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia sięgnął niemal 13,7 mln zł.

Nowo zbudowana instalacja oczyszczania spalin (IOS) składa się z trzech połączonych systemów. Pierwszy jest system odpylania. Jego zadaniem jest usuwanie cząstek stałych ze spalin. Drugi jest system odazotowania. Jest on odpowiedzialny za usuwanie związków azotu. W PEC-u wykorzystany został niekatalityczny system redukcji NOx (tzw. system SNCR). Trzeci system opiera się na półsuchej metodzie odsiarczania.

Suwalska IOS obsługuje kocioł wodny rusztowy typu WR25, przystosowany do spalania węgla kamiennego. Spaliny, po oczyszczeniu w instalacji, kierowane są do jednoprzewodowego komina betonowego, obsługującego wszystkie cztery kotły Ciepłowni Głównej.

Inwestycja ma docelowo ograniczyć emisję wynikającą ze spalania węgla kamiennego do poziomów zapewniających zgodność z wymaganiami określonymi w Dyrektywie IED. To Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Chodzi zarazem o spełnienie wymogów zawartych w Konkluzjach BAT (Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik energetycznego spalania w odniesieniu do dużych obiektów).

Jak podaje NFOŚiGW, IOS w Suwałkach zapewni w całym zakresie pracy obsługiwanego kotła osiągnięcie emisji na poziomie nie wyższym niż 90% dopuszczalnych wartości emisyjnych określonych w Dyrektywie IED i Konkluzjach BAT.

Na efekt ekologiczny rozwiązania złoży się kilka składników. Przede wszystkim będzie to ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 28,50 Mg/rok oraz ograniczenie rocznej emisji tlenków azotu o 2,20 Mg. Nastąpi także redukcja emisji pyłów PM10 o 1,69 Mg/rok. Termin osiągnięcia tych wskaźników wyznaczono na koniec lutego 2020 r.

Program Energia Plus

Projekt PEC-u zakończono już w ramach budżetu nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Energia Plus”. Stanowi on bezpośrednią kontynuację wcześniejszego programu pn. „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, w ramach którego beneficjent wystąpił o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Nowy program priorytetowy Energia Plus to oferta wsparcia bardziej czytelna i jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb beneficjentów. Zakres, forma oraz zasady finansowania zostały zróżnicowane i dopasowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych warunków i potrzeb rynku. Finansowanie w ramach tego programu ma przede wszystkim charakter zwrotny (pożyczki od 1 do 300 mln zł, z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku). Na uwagę zasługuje fakt, że oferowane pożyczki mogą zostać częściowo umorzone – wylicza NFOŚiGW.

Program Energia Plus oferuje również możliwość finansowania w formie pożyczek na warunkach rynkowych. Ta oferta skierowana jest do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej, a są zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywny wpływ na środowisko.

Na postawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. PEC w Suwałkach

 

reklama