Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza przyjęty

Sejmik województwa opolskiego przyjął program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i Opola – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO).

Radni sejmiku zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami.

Program ochrony powietrza przyjęty przez sejmik województwa opolskiego

Urząd marszałkowski podał, że program ochrony powietrza zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu określonych substancji. Chodzi o rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 2,5, benzenu i ozonu. Mapa zagrożenia ludności złą jakością powietrza pokazuje, że w regionie istnieje kilka stref, w których ludność jest bardzo narażona. Zwracał na to uwagę przedstawiciel z firmy, która jest autorem programu i która przygotowywała programy ochrony powietrza dla poszczególnych stref regionu.

Program zawiera zestaw działań naprawczych, których podjęcie powinno wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Chodzi m.in. o działania dotyczące zmiany ogrzewania budynków (m.in. likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach publicznych) i ich termomodernizacji, a także transportu (m.in. rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, czyszczenie dróg na mokro) oraz ograniczeń emisji zanieczyszczeń z przemysłu, zwłaszcza w okolicy Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic (modernizacje i remonty instalacji przemysłowych, wprowadzanie przyjaznych środowisku technologii).

Wśród działań wspomagających wymieniono m.in. działania kontrolne, spójną politykę planowania przestrzennego, działania informacyjne dotyczące prognozowania jakości powietrza czy całoroczny zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic w strefie Opola.

Po przyjęciu tego dokumentu chcemy zaprosić do współpracy koordynatorów ze wszystkich gmin, czyli te osoby, które są rzeczywiście tymi działaniami zainteresowane. Zaprosimy ich na spotkanie, pokażemy ten program. Zdefiniowanie problemów dotyczących ochrony powietrza na terenie gminy powinno być w interesie każdego samorządu. To gmina i jej służby muszą podjąć decyzje, jakie działania będą podejmować – skomentował Andrzej Buła, marszałek województwa.

Marszałek zapowiedział też, że wzorem województwa śląskiego, w regionie także opolskim zostanie uruchomiona aplikacja, której celem będzie powszechna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza.

WPGO – sprawozdanie

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO) za lata 2014-2016. Urząd marszałkowski zaznacza, że z przedstawionych w sprawozdaniu liczb wynika, iż większość założonych w programie wskaźników została osiągnięta. Znacznie ograniczono składowanie odpadów komunalnych, wzrósł poziom recyklingu i ponownego użycia papieru, szkła, metalu, tworzywa sztucznego. Rozbudowywane są i modernizowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie gminy osiągnęły także wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Na podstawie www.umwo.opole.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny