Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza – podsumowanie realizacji w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) podsumował działania wszystkich gmin i powiatów regionu w zakresie wdrażania dokumentu, jakim jest Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2020 r. Szczegóły podsumowania omówił podczas konferencji prasowej Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Program ochrony powietrza – urząd marszałkowski podsumował działania z 2020 r.

W podsumowaniu przedstawiono informacje na temat podjętych działań, takich jak: likwidacje niskosprawnych urządzeń grzewczych, rozbudowa i modernizacja sieci gazowej i ciepłowniczej, a także termomodernizacja budynków, inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i rozbudowa ścieżek rowerowych. Istotnym elementem podsumowania są także informacje o poniesionych wydatkach i uzyskanych efektach ekologicznych. Podsumowanie powstało na podstawie otrzymanych rocznych sprawozdań – dopowiada UMWM.

Z roku na rok jakość powietrza w Małopolsce się poprawia. Wskazują na to dane ze stacji monitoringu jakości powietrza. Jest to wynikiem licznych inwestycji podjętych w gminach naszego województwa – tak działania mające wdrażać Program ochrony powietrza dla Małopolski skomentował wicemarszałek Urynowicz.

Pomiary jakości powietrza wykonane w 2020 r. wskazują na poprawę jakości powietrza w województwie małopolskim. Mimo faktu, że dalej we wszystkich strefach województwa występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń, należy zwrócić uwagę na obniżenie się wartości stężeń, zwłaszcza jeśli chodzi o poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu – zaznacza UMWM.

Program ochrony powietrza – likwidacja pieców i kotłów węglowych

W 2020 r. na terenie Małopolski nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe zlikwidowano łącznie w 10207 budynkach/lokalach, w tym w 68 w Krakowie i 10139 w gminach poza Krakowem – wylicza UMWM. Urząd marszałkowski dla porównania podaje, że w 2019 r. zlikwidowano łącznie 15004 kotłów, z czego 4186 w Krakowie i 10818 poza Krakowem. Urząd marszałkowski przypomina, że we wrześniu 2019 r. w Krakowie wszedł w życie zakaz spalania paliw stałych w związku z czym większość kotłów na paliwo stałe zostało wymienionych przed tym okresem. Oznacza to, że podczas gdy liczba wymian kotłów w Krakowie z oczywistych względów spadła, w pozostałych gminach regionu liczba wymian utrzymuje się na stałym poziomie.

Na terenie województwa przeprowadzono 7048 termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zrealizowano 10191 inwestycji w OZE – stanowi to kilkukrotny wzrost względem lat poprzednich. Liczba termomodernizacji wzrosła pięciokrotnie, podczas gdy liczba instalacji OZE – dziesięciokrotnie względem roku poprzedniego.

Bardzo cieszy fakt, iż coraz więcej mieszkańców Małopolski korzysta z ekologicznych rozwiązań. Odnotowujemy liczne inwestycje w odnawialne źródła energii. Z pewnością pomocne w tym względzie są dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, który promuje ekologiczne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne – dodaje wicemarszałek Urynowicz.

Program ochrony powietrza – kontrole przestrzegania przepisów

Urząd marszałkowski zwrócił uwagę, że większość gmin województwa podjęła kontrole w zakresie przestrzegania tzw. uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów przez mieszkańców. W 2020 r. przeprowadzono łącznie 16,7 tys. kontroli, podczas których wykryto 992 przypadków nieprzestrzegania przepisów wspomnianej uchwały oraz 833 przypadków spalania odpadów, co stanowi 10% wszystkich kontroli. Nałożono mandaty w łącznej wysokości 138,6 tys. zł, a 268 spraw skierowano do sądu.

Ekodoradcy i punkty obsługi programu „Czyste Powietrze”

Jedną z najważniejszych funkcji wspierających mieszkańców w działaniach zmierzających do ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawy efektywności energetycznej ich nieruchomości pełnią zatrudnieni w gminach ekodoradcy. Jak zaznacza UMWM, w 2020 r. w regionie działania prowadziło łącznie 104 ekodoradców.

Dodatkowo spośród wszystkich 182 gmin według stanu na koniec 2020 r. 88 miało utworzone punkty obsługi programu „Czyste Powietrze”. Urząd zaznaczył przy tym, że liczba tych punktów będzie stopniowo wzrastać ze względu na wprowadzone zapisy w Programie ochrony powietrza obligujące do utworzenia takich punktów. Zgodnie z Programem od 2021 r. rekomenduje się przeznaczenie w ramach budżetu gminy, co najmniej 1% dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in. zatrudnienie ekodoradców oraz uruchomienie i obsługę punktów obsługi programu „Czyste Powietrze” – podkreślił UMWM i dodał, że z uzyskanych informacji wynika, iż w 2020 r. 99 gmin przeznaczyło na ochronę powietrza powyżej 0,5% środków własnych, w tym 68 gmin powyżej 1%.

Transport, a program ochrony powietrza

W 2020 r. na terenie województwa zakupiono łącznie 33 niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej. W Małopolsce przybyło też w sumie ponad 270 km nowych dróg rowerowych, a 59 gmin przeprowadziło kampanie promujące wykorzystanie zrównoważonych form transportu.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama