Powietrze w Rybniku

Powietrze w Rybniku lepszej jakości

Urząd Miasta Rybnika (UM) na początku bieżącego roku poinformował, że powietrze w Rybniku jest lepszej jakości. Magistrat zaznaczył, że dane pomiarowe jednoznacznie wskazują, iż stan powietrza w mieście stale się poprawia. To efekt wspólnych działań miasta i mieszkańców.

Powietrze w Rybniku – dane z monitoringu wskazują na poprawę

Być może wiele osób nie zwraca już na to uwagi, ale w Rybniku cały czas trwa walka o poprawę jakości powierza – zaznaczył UM. Magistrat podkreślił, że walka ta prowadzona jest w oparciu o zapisy śląskiej uchwały antysmogowej.

– Jak co roku mamy już wyniki pomiarów automatycznych ze stacji przy ul. Borki. Jest to jedyna w mieście stacja państwowego monitoringu, która od kilkunastu lat w tym samym miejscu i tymi samymi metodami mierzy jakość powietrza. Czyni ją to najbardziej wiarygodnym urządzeniem na terenie miasta, dostarczającym dane do wszystkich oficjalnych opracowań państwowych i unijnych służb monitoringu powietrza, na temat jakości powietrza w Rybniku – powiedziałPiotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Dane ze wspomnianej stacji można sprawdzić na stronie powietrze.gios.gov.pl.

To, jak poprawia się powietrze w Rybniku, przedstawia grafika przygotowana na podstawie pomiarów wieloletnich (obrazek powyżej).

Postęp w zakresie jakości powietrza

– Z danych jednoznacznie wynika, że wartość najważniejszego wskaźnika, tj. średniorocznego stężenia pyłu PM10 osiągnęła poziom 23 µg/m3. Co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów i wynikiem znacznie poniżej normy wynoszącej max 40 µg/m3 średniorocznie. Co ważne, także drugi ze wskaźników opisujących zanieczyszczenie pyłem zawieszonym, tj. liczba dni z przekroczeniami normy PM10 (maksymalnie 35 dni w ciągu roku), zaliczył w 2023 r. spektakularny spadek i po raz pierwszy w historii osiągnął poziom poniżej normy i wyniósł tylko 16 dni – podkreślił Bartłomiej Kozieł, główny specjalista w Wydziale Rozwoju UM.

Żeby zobrazować olbrzymi postęp w zakresie jakości powietrza magistrat przytoczył dane z pomiaru automatycznego na stacji przy ul. Borki z 2017 r. (data uchwalenia uchwały antysmogowej) i 2023 r. Prezentuje je poniższa tabela.

Tab. Postęp w zakresie jakości powietrza w Rybniku

jakość powietrza w Rybniku

Powietrze w Rybniku poprawiło się m.in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców

– Na tych danych doskonale widać jak poprawiło się powietrze w Rybniku. Średnie stężenia miesięczne oraz maksymalne dobowe stężenia są w każdym miesiącu 2023 r. niższe od analogicznych miesięcy 2017 r. – dodał Bartłomiej Kozieł.

Tak szybka poprawa jakości powietrza nie byłaby możliwa bez zaangażowania mieszkańców Rybnika – podkreślił UM. To oni bowiem złożyli najwięcej w Polsce wniosków do ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Jak wskazał magistrat, w ciągu pięciu lat od września 2018 r. do września 2023 r. rybniczanie złożyli 6270 wniosków o dofinansowanie z programu. W okresie tym podpisano 5696 umów o dofinansowanie i fizycznie ukończono 4545 inwestycji. Kwota faktycznie wypłaconych rybniczanom dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” przekroczyła już 48,6 mln zł – zaznaczył UM.

Oprócz tego w Rybniku jest realizowany program „Ciepłe Mieszkanie”. Mogą z niego korzystać właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Do tego dochodzi także szeroki program wymiany źródeł i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków wielorodzinnych. W latach 2022-2023 realizowano również programy grantowe dla właścicieli budynków jednorodzinnych współfinansowane ze środków unijnych i budżetu miasta. Jak podał magistrat ostatecznie dofinansowano 726 inwestycji.

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej elementem walki o lepsze powietrze w Rybniku

Sporo dzieje się również w zakresie kontroli posesji pod względem przestrzegania uchwały antysmogowej – zwrócili uwagę miejscy urzędnicy.

– Działanie takie musi być podejmowane przez służby miejskie. Musimy być „fair” w stosunku do tych wszystkich, którzy ponieśli koszty związane z dostosowaniem się do zapisów uchwały antysmogowej – zaznaczył prezydent Rybnika.

W 2023 r. przeprowadzono 3008 kontroli posesji. Ujawniono podczas nich 225 wykroczeń, z czego 64 zakończyło się wystawieniem mandatu. 18 interwencji zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu, a 128 pouczeniem, z wyznaczeniem terminu powtórnej kontroli. Jak wskazał UM, pouczenia są udzielane osobom, które podjęły działania w celu zmiany źródła, ale np. z uwagi na opóźnienia w dostawie nowych źródeł lub w przyłączeniu do sieci gazowej nie były w stanie tego zrobić w wyznaczonym terminie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu