w celu poprawy powietrza

Potrzebne dodatkowe środki w celu poprawy powietrza

Według nowego badania Eurobarometr ponad dwie trzecie Europejczyków uważa, że Unia Europejska (UE) powinna zaproponować dodatkowe środki w celu poprawy powietrza. Spośród ponad 27 tys. obywateli, z którymi przeprowadzono rozmowy we wszystkich państwach członkowskich, ponad połowa jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza – zaznacza Komisja Europejska (KE).

Z zadowoleniem obserwuję, że tak wielu Europejczyków popiera działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W UE zanieczyszczenie powietrza co roku powoduje ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów, a społeczeństwo płaci ogromną cenę m.in. za opiekę zdrowotną, utracone dni pracy oraz szkody w uprawach i budynkach. Komisja zapewnia państwom członkowskim i przedsiębiorstwom wiedzę fachową, wymianę najlepszych praktyk oraz wytyczne, jak również wsparcie dla inwestycji i finansowania na rzecz poprawy jakości powietrza dla wszystkich obywateli. Jednocześnie jednak – w przypadku nieprzestrzegania unijnych przepisów – podejmujemy kroki prawne przeciwko państwom członkowskim – powiedział Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa.

Wymagana lepsza kampania informacyjna

Jak podaje KE, badanie ujawniło również potrzebę lepszej kampanii informacyjnej – zwłaszcza na poziomie krajowym – na temat jakości powietrza. Większość respondentów nie czuje się dobrze poinformowana o problemach związanych z jakością powietrza w swoim kraju. W porównaniu z badaniem z 2017 r. więcej respondentów jest skłonnych sądzić, że przez ostatnie dziesięć lat jakość powietrza się pogorszyła – nawet jeśli w rzeczywistości dane dotyczące jakości powietrza z tego okresu wskazują na znaczną poprawę.

W maju 2018 r. Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera przyjęła komunikat „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich”, w którym określono środki, jakie powinny wprowadzić podmioty krajowe, regionalne i lokalne w celu poprawy jakości powietrza w Europie. Ponadto Komisja zaznacza, że podejmuje kroki prawne w celu ochrony obywateli przed zanieczyszczeniem powietrza, kierując do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TDUE) sprawy przeciwko państwom członkowskim, które nie przestrzegają unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Komisja zacieśnia również współpracę z państwami członkowskimi poprzez nawiązywanie „dialogów w sprawie czystego powietrza” z właściwymi władzami. W najbliższych dniach, 28 i 29 listopada 2019 r., w Bratysławie odbędzie się Forum na rzecz Czystego Powietrza, które będzie okazją dla decydentów i zainteresowanych stron do wymiany informacji i wspierania realizacji europejskiej, krajowej i lokalnej polityki w sprawie powietrza.

Komisja prezentuje również główne wyniki nowego specjalnego badania Eurobarometr na temat stosunku Europejczyków do jakości powietrza.

Większość respondentów chce, aby UE zaproponowała dodatkowe środki w celu poprawy powietrza

Ponad dwie trzecie respondentów (71%) uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza w Europie, a 38% chciałoby mieć możliwość wypowiedzenia się na temat takich środków. Jest to opinia większości respondentów we wszystkich państwach członkowskich.

72% respondentów twierdzi, że zanieczyszczeniem powietrza należy się zająć na poziomie międzynarodowym. Połowa badanych twierdzi, że należy zająć się tą kwestią na poziomie europejskim, a druga połowa – że należy się tym zająć na poziomie krajowym.

Dla największego odsetka respondentów (44%) najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów dotyczących jakości powietrza jest przeprowadzanie bardziej rygorystycznych kontroli działalności przemysłowej i energetycznej pod kątem emisji zanieczyszczeń. Jest to najczęściej wymieniany środek.

Ponad połowa respondentów we wszystkich państwach członkowskich jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza. Europejczycy podejmują jednak więcej działań na rzecz ograniczenia szkodliwych emisji niż w 2017 r.

Działania respondentów w celu poprawy powietrza i dostęp do informacji

Siedmiu na dziesięciu respondentów podjęło co najmniej jedno działanie w celu ograniczenia szkodliwych emisji do powietrza. Oznacza to wzrost o osiem punktów procentowych w porównaniu z badaniem z 2017 r.

Głównym działaniem podejmowanym przez respondentów jest zastępowanie starszych energochłonnych urządzeń nowym sprzętem o lepszej charakterystyce energetycznej (deklaruje to 41% badanych).

Większość respondentów (54%) nie czuje się dobrze poinformowana o problemach związanych z jakością powietrza w swoim kraju. Większość respondentów uważa, że jakość powietrza pogorszyła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat – liczba osób, które tak uważają, wzrosła w porównaniu z 2017 r.

Więcej respondentów uważa, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat jakość powietrza pogorszyła się (58%), niż że utrzymywała się na tym samym poziomie (28%) lub że się poprawiła (10%).

Od 2017 r. odnotowano wzrost o 11 punktów procentowych wśród respondentów, którzy uważają, że jakość powietrza pogorszyła się.

Tylko jedna trzecia respondentów słyszała o unijnych normach jakości powietrza. Większość z tych, którzy słyszeli o tych normach, uważa, że należy je wzmocnić (63%).

Ponad 50% respondentów uważa, że choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, astma i alergie są bardzo poważnym problemem w ich krajach.

Lepszy obraz w zakresie poziomu świadomości Europejczyków

Badanie przeprowadzono w 28 państwach członkowskich UE między 11 a 29 września br. Bezpośrednie wywiady przeprowadzono z 27 565 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych. Odpowiedzi udzielano w języku ojczystym.

Niniejsze specjalne badanie Eurobarometr jest kontynuacją badania Eurobarometr Flash przeprowadzonego we wrześniu 2012 r. na ten sam temat. Wiele pytań z badania Flash Eurobarometr zostało powtórzone w niniejszym specjalnym badaniu Eurobarometr. W ramach specjalnego badania Eurobarometr dotyczącego postaw Europejczyków wobec środowiska naturalnego, przeprowadzonego w październiku 2017 r., wykorzystano również niektóre z pytań zadanych w ramach badania Flash Eurobarometr z 2012 r.

Badanie to miało na celu uzyskanie pełniejszego obrazu, jeśli chodzi o poziom świadomości problemów dotyczących jakości powietrza; o postrzeganie zmian jakości powietrza w ciągu ostatnich dziesięciu lat; rolę różnych podmiotów w promowaniu dobrej jakości powietrza; najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza; preferowany poziom działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z jakością powietrza; znajomość unijnych norm jakości powietrza i opinie na ich temat oraz poparcie dla dodatkowych działań UE w celu rozwiązania tych problemów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama