Parlament Europejski zabiega o poprawę jakości powietrza

Parlament Europejski (PE) poinformował, że przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach. Chodzi o regulacje mające na celu poprawę jakości powietrza w Unii Europejskiej (UE). Większość europosłów poparła nowe regulacje.

Ilu europosłów poparło poprawę jakości powietrza

Jak zrelacjonował PE, 363 posłów głosowało „za”, 226 – przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu. Tym samym ustanowiono bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2035 r. dla szeregu substancji zanieczyszczających powietrze. W zbiorze tym znalazły się pył zawieszony (PM 2,5, PM 10), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2) i ozon (O3). Dzięki temu jakość powietrza w UE ma nie być szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, naturalnych ekosystemów i bioróżnorodności. Nowe regulacje sprawić mają też, że przepisy UE będą zgodne z najnowszymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi jakości powietrza.

Europosłowie podkreślili, że zaproponowane standardy jakości powietrza powinny być celem okresowym, który należy osiągnąć tak szybko jak to możliwe. Najpóźniej ma to zostać osiągnięte do 2030 r.

Więcej punktów pobierania próbek jakości powietrza

Oprócz wymienionych zmian, podkreślono potrzebę zwiększenia liczby punktów pobierania próbek jakości powietrza. Stwierdzono, że na obszarach miejskich na dwa mln mieszkańców powinien przypadać co najmniej jeden nadrzędny punkt monitorowania. Reprezentowałby on narażenie ogółu ludności miejskiej. Komisja Europejska (KE) proponowała jeden na 10 mln – dodał PE.

W miejscach, w których prawdopodobne jest wystąpienie wysokich stężeń ultradrobnych cząstek (UFP), sadzy, rtęci i amoniaku (NH3), powinien znajdować się jeden punkt poboru próbek na milion mieszkańców. To też więcej niż pierwotnie proponowała KE, która chciała by działał jeden punkt na pięć milionów i tylko dla UFP.

Lepsza ochrona obywateli poprzez poprawę jakości powietrza

Jak poinformował PE, europosłowie chcą zharmonizować obecnie rozdrobnione i nieintuicyjne wskaźniki jakości powietrza w całej UE. Wskaźniki muszą być porównywalne, jasne i publicznie dostępne, z cogodzinnymi aktualizacjami. Dzięki temu obywatele będą mogli chronić się przed wysokimi poziomami zanieczyszczenia powietrza (zanim zostaną osiągnięte progi alarmowe). Powinny im towarzyszyć informacje o objawach związanych ze szczytowymi poziomami zanieczyszczenia powietrza i związanym z nimi zagrożeniem dla zdrowia dla każdego rodzaju zanieczyszczenia. W tym informacje dostosowane do grup szczególnie wrażliwych – zaznaczył PE.

Parlament chce, aby nowe przepisy dawały obywatelom, którzy ucierpieli na zdrowiu w wyniku wysokiego stężenia zanieczyszczeń, większe prawo do odszkodowania.

Plany i harmonogramy działań zakładających poprawę jakości powietrza

Posłowie proponują, aby oprócz planów jakości powietrza, które są wymagane, gdy kraje UE przekraczają limity, wszystkie państwa członkowskie musiały opracować harmonogramy dla wymaganej jakości powietrza. Harmonogramy określałyby krótko- i długoterminowe środki w celu osiągnięcia zgodności z nowymi wartościami granicznymi.

– Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w Europie wymaga natychmiastowych działań. Ta powolna pandemia zbiera druzgocące żniwo w naszym społeczeństwie, prowadząc do przedwczesnych zgonów oraz wielu chorób układu krążenia i płuc. Musimy podążać za nauką, dostosować nasze normy jakości powietrza do wytycznych WHO i wzmocnić niektóre przepisy zawarte w tej dyrektywie. Musimy być ambitni, aby zapewnić dobre samopoczucie naszych obywateli i stworzyć czystsze i zdrowsze środowisko – powiedział po głosowaniu Javi López, europoseł sprawozdawca.

Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Zanieczyszczenie powietrza to nadal poważny problem

Jak stwierdził PE, zanieczyszczenie powietrza to nadal główna przyczyna przedwczesnych zgonów w UE. Takich zgonów jest ok. 300 tys. rocznie. Najbardziej szkodliwe, według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), są pyły zawieszone (PM 2,5, PM 10), NO2 i SO2 oraz O3.

Na podstawie: europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu