na rzecz poprawy jakości powietrza

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Legnicy

Urząd Miasta Legnica (UM) podkreśla, że poprawa jakości powietrza w Legnicy jest jednym z wyzwań i priorytetów dla władz miasta. W walce ze smogiem miasto wdraża i podejmuje szereg różnych działań.

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Legnicy realizowany jest m.in. Program ograniczenia niskiej emisji (PONE). Ponadto prowadzone są prace termomodernizacyjne, a budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej podłączane są do sieci ciepłowniczej. W walce ze smogiem istotną rolę odgrywają także kampanie edukacyjne. Miasto kupuje proekologiczne autobusy m.in. o napędzie hybrydowym. Planuje także zakupić w 2019 r. cztery autobusy elektryczne wraz ze stacją ładowania.

Legnicki magistrat podkreśla, że na poprawę jakości powietrza mają wpływ także inwestycje w przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego i budowę nowych dróg, a także wymiana oświetlenia oraz powstanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym. Ponadto swój wkład w poprawę jakości powietrza mają patrole straży miejskiej, które sprawdzają m.in. jakość stosowanego przez mieszkańców paliwa do ogrzewania.

Inwentaryzacja niskiej emisji i realizacja dokumentów strategicznych

W latach 2015-2016 w Legnicy wykonano inwentaryzację i utworzono bazę źródeł niskiej emisji. Pozwoliło to na zlokalizowane tych źródeł i określenie ich liczby. Wyniki tych działań w postaci mapy prezentowane są na stronie internetowej UM.

Magistrat wskazuje, że strategicznym dokumentem, dotyczącym poprawy jakości powietrza w Legnicy, jest uchwalony przez Radę Miejską w styczniu 2016 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej. Zawarte są w nim działania na szczeblach administracyjnych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz wskazanie propozycji przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej gminy.

Jednym z najważniejszych działań w walce ze smogiem jest realizowany w Legnicy PONE. Jego głównym założeniem jest dotowanie, także z budżetu miasta, wymiany przez mieszkańców ogrzewania na przyjazne środowisku. W latach 2015–2018 z tej formy wsparcia, w łącznej kwocie ok. 3,5 mln zł, skorzystało blisko 740 gospodarstw domowych. W 2019 r. dofinansowanie obejmie kolejnych 350 gospodarstw.

Termomodernizacja i zakupy niskoemisyjnych autobusów

Innym działaniem ograniczającym niską emisję jest termomodernizacja i podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. W Legnicy ocieplono szereg budynków szkolnych i przedszkoli. Wydano na ten cel kilkadziesiąt milionów zł. Do miejskich sieci przyłączane są mieszkania komunalne, budynki szkolne, przedszkola i hale sportowe. Budowane są też nowoczesne sieci ciepłownicze.

Systematycznie wymieniana jest flota autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy otrzymali w ostatnich latach 34 autobusy przyjazne dla środowiska. Ich wartość sięga 40 mln zł. Tylko w minionym roku na ulice miasta wyjechało osiem autobusów, spełniających normę ekologiczną Euro VI, w tym cztery hybrydowe. W planach jest zakup kolejnych, o napędzie elektrycznym.

Istotnym działaniem w walce ze smogiem jest kontrolowanie przez straż miejską, czy w piecach nie są spalane różnego rodzaju odpady, które zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje. Akcja prowadzona jest przez cały rok, ze szczególnym nasileniem w okresie jesienno-zimowym. W trakcie interwencji strażnicy stwierdzali m.in. spalanie w piecach sklejki, płyt wiórowych, malowanego i lakierowanego drewna oraz odpadów plastikowych. W wielu przypadkach interwencje kończyły się mandatem lub kierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Te działania prowadzone od lat przyczyniły się do podniesienia świadomości mieszkańców, co skutkowało zmniejszeniem przypadków spalania niebezpiecznych materiałów.

Współpraca i edukacja ekologiczna

W walce ze smogiem miasto współpracuje z różnymi instytucjami. W 2016 r. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zadeklarowano podejmowanie wspólnych działań, służących ochronie jakości powietrza, w szczególności w zakresie zapewnienia danych do systemu ocen i prognoz jakości powietrza w Legnicy.

Z kolei w ramach umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań wynikających z PONE miasto pozyskało ok. 2,5 mln zł w formie dotacji i pożyczek. Natomiast wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim miasto zrealizowało unijny projekt LIFE-APIS/PL. Jego efektem było zainstalowanie tablicy informującej o prognozowanych parametrach środowiska – powietrza.

By lepiej zadbać o jakość powietrza, miasto zawarło porozumienie z PGNiG. Polega na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz przedsiębiorców do rezygnacji z używania paliwa stałego i zastępowania go piecami zasilanymi paliwem gazowym.

Miasto jest także współorganizatorem i uczestnikiem Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.

By pokazać skalę problemu, w związku z niską emisją, prowadzimy wiele kampanii edukacyjnych dla różnych grup społecznych. Odbywają się ekoakcje, happeningi połączone z konkursami dla najmłodszych, dni otwarte w ciepłowni, szkolenia dla nauczycieli i inne – mówi Przemysław Rogowski, dyrektor Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

 

reklama