Pierwsza dwudziestka

Pierwszych 20 osób z Torunia dostało dotację na likwidację pieców węglowych w ramach pilotażowego programu Kawka. To efekt podpisanej 5 września 2014 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie likwidacji niskiej emisji pomiędzy władzami Torunia a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
toruń-kawka
 
Realizacja programu jest kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć Torunia, przyczyniających się do rozwiązywania problemu przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu na terenie Torunia poprzez zmniejszenie emisji tych zanieczyszczeń do powietrza.
 
Do pilotażowego programu zgłosiły się 123 podmioty, w tym cztery budynki wielorodzinne. Będzie on realizowany w latach 2014-2015.
 
W listopadzie dokonano pierwszych wypłat na łączna kwotę ponad 240 tys. zł, w tym blisko 180 tys. zł z Narodowego i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ponad 60 tys. zł z budżetu Miasta. Dotację otrzymało 20 osób, które przeprowadziły inwestycje polegające na likwidacji ogrzewania węglowego i zastosowaniu ogrzewania gazowego (16 nieruchomości), elektrycznego (dwa budynki), pomp ciepła (jedna nieruchomość) i kolektorów słonecznych (jedna nieruchomość).
 
Koszt całkowity zadania to ponad 3,4 mln zł, w tym blisko 1,9 tys. zł to dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu. Szacuje się, iż w wyniku realizacji programu emisja pyłu zawieszonego PM10 zmniejszy się o ok. 5 Mg/rok, pyłu PM2,5 – o 4,9 Mg/rok, a dwutlenku węgla – o 837,7 Mg/rok.
 
Na podstawie: www.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu