pieców pozaklasowych

Apel świdnickiej rady miejskiej w sprawie zakazu użytkowania pieców pozaklasowych

Świdniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie petycji do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dotyczy ona przesunięcie zakazu użytkowania pieców pozaklasowych oraz klas niższych o trzy lata, a także o wprowadzenie wyjątku dla mieszkańców korzystających z kominków, jako alternatywnego źródła ogrzewania.

Działania mające na celu przyspieszenie likwidacji pieców pozaklasowych

Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie zapis uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 30 listopada 2017 r. dotyczący wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk) ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – przekazał Urząd Miejski w Świdnicy (UM). W związku z tym nastąpi zakaz użytkowania instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie trzeciej pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012. Jak przekazał UM, w wyniku zrealizowanego w Świdnicy programu KAWKA, zlikwidowano 762 źródła ciepła na paliwo stałe i podłączono 554 lokale do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje z budżetu miasta pozwoliły na likwidację 1262 wysokoemisyjnych źródła ciepła. W ramach projektu „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy”, w 51 lokalach zamontowano ekologiczne źródła ciepła lub podpięto lokale do miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt „Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej” pozwolił podłączyć do sieci 22 lokale i zlikwidować 37 wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Zrealizowano również projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. W jego ramach udzielono 287 dotacji na wymianę ogrzewania wysokoemisyjnego i zlikwidowano 429 wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Miasto realizuje też program „Ciepłe Mieszkanie”.

Wysokoemisyjne źródła ciepła powinny z dniem dzisiejszym zniknąć – jest to jednak niemożliwe

Pomimo przeprowadzenia wymienionych działań, ilość eksploatowanych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie miasta wynosi ok. 4 800. Dużą część stanowią źródła ciepła w lokalach będących własnością gminy – ok. 900. Szacuje się, że łączny koszt ich modernizacji może wynieść nawet 10 mln zł. Magistrat podkreślił, że realizowane obecnie programy dotacyjne nie wyczerpują potrzeb zarówno mieszkańców jak i gminy w zakresie wymiany źródeł ciepła. Dużej część mieszkańców dotyczy problem ubóstwa energetycznego, przez który nie są oni w stanie ponieść kosztów realizacji inwestycji. Program „Czyste Powietrze” zakłada możliwość prefinansowania, jednak jest on skierowany wyłącznie do właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i tylko dla dofinansowania na poziomie podwyższonym i najwyższym. Natomiast program „Ciepłe Mieszkanie” nie przewiduje możliwości prefinansowania przed wykonaniem inwestycji. Ze względu na dużą ilość wysokoemisyjnych źródeł ciepła, które powinny zostać wymienione do końca czerwca br. oraz ograniczone możliwości finansowe gminy jak i właścicieli, dostosowanie się do terminów określonych w uchwale jest niemożliwe – podkreślił magistrat. Wydłużenie terminów ma pozwolić na dalsze realizowanie programów i projektów dotacyjnych, bez narażania się na kary wynikające z nieprzestrzegania zapisów uchwały. Ponadto, ponad tysiąc mieszkańców Świdnicy posiada kominki, z których znaczną część stanowią kominki nie będące głównym źródłem ciepła, a służące rekreacji. Uchwała antysmogowa nie odróżniła jednak kominków użytkowanych w celach rekreacyjnych. W związku z tym użytkownicy takich urządzeń zmuszeni są do ich likwidacji lub wymiany. Magistrat jako zasadne uznał wyłączenie kominków nie będących głównym źródłem ciepła z zapisów uchwały antysmogowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. W. Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Partner Portalu

Partner Portalu