Ograniczenia emisyjne dla kotłów

Ograniczenia emisyjne dla kotłów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe zostało opublikowane 5 września br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1690.

Podstawę prawną dla publikacji aktu wykonawczego stanowi art. 169 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566).

Kotły na paliwo stałe objęte ograniczeniami

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania wobec kotłów, zarówno wprowadzanych do obrotu, jak i do użytkowania. Należy podkreślić, że dotyczy ono kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Mieszczą się w tej kategorii także kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Jednocześnie rozporządzenie zawiera pewne wyłączenia. Jego przepisów nie stosuje się bowiem do kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze. Rozporządzenie nie obejmuje również kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej. Spod tych przepisów „wymykają się” również kotły biomasę inną niż drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów.

Ograniczenia emisyjne dla kotłów na paliwa stałe

Rozporządzenie określa wymagania dla kotłów w zakresie maksymalnych wartości emisji. I tak, przy ręcznym sposobie zasilania podczas spalania paliw stałych kocioł nie powinien emitować więcej niż 700 mg/m3 CO, 30 mg/m3 organicznych związków gazowych (OGC) i 60 mg/m3 pyłów. Z kolei automatycznie zasilany kocioł nie powinien emitować więcej niż 500 mg/m3 CO, 20 mg/m3 organicznych związków gazowych (OGC) i 40 mg/m3 pyłów.

W rozporządzeniu stwierdza się, że uznaje się ww. graniczne wartości emisji za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. Takiego potwierdzenia powinna dokonać jednostka posiadająca stosowną akredytację.

Ponadto przepisy rozporządzenia zakazują stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie 1 października 2017 r., przy czym do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed tym dniem przepisy określone w omawianym akcie prawnym znajdą zastosowanie od 1 lipca 2018 r.

Na podstawie dziennikustaw.gov.pl

fot. sozosfera.pl