Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w UE

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w UE – negatywna ocena KE

Według Komisji Europejskiej (KE) większości państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnych skutków dla zdrowia do 2030 r. Oznacza to, że ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w UE wymaga jeszcze sporego wysiłku.

Z oceny pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy – podkreśla KE. Według Brukseli, państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom dobrej jakości powietrza, a także ochrony przed chorobami układu oddechowego i przedwczesną śmiercią w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w UE – pełne wdrożenie dyrektywy zmniejszyłoby negatywny wpływ emisji na zdrowie

Jak zaznacza KE, Dyrektywa w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji, która weszła w życie 31 grudnia 2016 r., jest głównym instrumentem legislacyjnym służącym osiągnięciu celów programu „Czyste powietrze dla Europy” zaplanowanych na 2030 r. Według KE, w pełni wdrożona dyrektywa zmniejszyłaby negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie o prawie 50% do 2030 r. i przyniosłaby znaczne korzyści dla środowiska i klimatu.

W dyrektywie określono krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji na lata 2020–2029 oraz bardziej ambitne zobowiązania na okres od 2030 r. dla pięciu substancji znacząco przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza: tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) i pyłu drobnego (PM2,5).

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w UE – sprawozdanie daje jasny sygnał

Zgodność ze zobowiązaniami w zakresie redukcji emisji do 2020 r. zostanie sprawdzona w 2022 r., kiedy to dostępne będą bilanse emisji za 2020 r. – dodaje KE.

Sprawozdanie wysyła jasny sygnał – zbyt wielu obywateli w całej Europie oddycha powietrzem złej jakości. Potrzebujemy skuteczniejszych środków ograniczających zanieczyszczenie w wielu państwach członkowskich oraz służących rozwiązaniu problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza w różnych sektorach, w tym w rolnictwie, transporcie i energetyce. Nadszedł czas na wprowadzenie zmian: inwestycje w czystsze powietrze oznaczają inwestycje w zdrowie obywateli, klimat i pobudzenie gospodarki. Ten cel przyświeca Europejskiemu Zielonemu Ładowi i tego właśnie potrzebuje środowisko – powiedział Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Zgodnie z opublikowanym pierwszym sprawozdaniem Komisji w sprawie oceny wdrożenia dyrektywy w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji większość państw członkowskich może nie spełnić zobowiązań w zakresie redukcji emisji na 2020 r. lub 2030 r.

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w UE ze wsparciem KE

Komisja zwraca uwagę, że chociaż niektóre państwa członkowskie stosują dobre praktyki, które powinny być inspiracją dla innych, w sprawozdaniu wykazano potrzebę zastosowania dodatkowych środków w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Komisja zapewnia również, że będzie w dalszym ciągu monitorowała i wspierała krajowe działania w tym zakresie za pomocą narzędzi zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. Według KE, by ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w UE było zakończone sukcesem szczególnie potrzebne są działania w sektorze rolnictwa, mające na celu redukcję emisji amoniaku. Ograniczenie emisji tego związku stanowi obecnie najbardziej powszechne i poważne wyzwanie w całej UE.

Skuteczne wdrożenie przepisów dotyczących czystego powietrza stanowi istotny wkład w „zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska”, zapowiedziany przez KE w Europejskim Zielonym Ładzie i w powiązanych z nim inicjatywach. Według Brukseli należy wzmocnić i poddać dalszej ocenie synergię z polityką w zakresie klimatu i energii, również zgodnie z podejściem Europejskiego Zielonego Ładu.

Wraz ze sprawozdaniem z wdrażania KE opublikowała również analizę konsultantów dotyczącą krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza i prognoz emisji każdego państwa członkowskiego oraz sprawozdanie horyzontalne zawierające wszystkie te informacje.

Będzie druga prognoza w sprawie czystego powietrza

Jak zapowiada Bruksela, sprawozdanie z wdrażania dyrektywy zostanie jeszcze w tym roku uzupełnione o drugą prognozę w sprawie czystego powietrza, w której przedstawione zostaną aktualne wyniki modelowania pozwalające na ocenę, w jakim stopniu UE i jej państwa członkowskie realizują działania zmierzające do osiągnięcia celów w zakresie czystego powietrza na rok 2030 i lata późniejsze.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

 

reklama