Ograniczanie emisji ze wsparciem

Ograniczanie emisji ze wsparciem na Mazowszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) przypomina, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Jak tłumaczy WFOŚiGW, celem tego programu jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, a także zmniejszenie zużycia energii cieplej oraz rozwój transportu przyjaznego środowisku.

O wsparcie w ramach tego programu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki; spółki prawa handlowego i pozostałe osoby prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Ograniczanie emisji ze wsparciem z WFOŚiGW w Warszawie

Na realizację działań ujętych w Programie oferowana jest niskooprocentowana pożyczka z możliwością częściowego umorzenia. Pozyskaną pożyczkę można przeznaczyć m.in. na: termomodernizację budynku (np. ocieplenie), wentylację z odzyskiem ciepła (rekuperacja), modernizację źródła ciepła tj. wymianę kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą. Można w ten sposób sfinansować również zastąpienie kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek). Program uwzględnia także likwidację istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej, budowę lub rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci, a także modernizację sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych.

Pożyczką z WFOŚiGW sfinansować można również budowę lub rozbudowę sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni, modernizację systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, a także budowę układów wysokosprawnej kogeneracji.

Co jeszcze dofinansuje pożyczka na ograniczanie emisji?

Wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz na wymianę starego taboru na tabor zero- lub niskoemisyjny w transporcie publicznym – to kolejne działania, które wspiera program Funduszu. Ponadto środki dostępne są na zakup i montaż punktów ładowania (w szczególności pojazdów elektrycznych), a także na instalację odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych). Również budowę elektrowni wiatrowych i biogazowni można wspomóc pożyczką z WFOŚiGW. Do uwzględnionych w programie przedsięwzięć należy również wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów.

Mazowiecki WFOŚiGW wskazuje, że w 2019 r. w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zawarto umowy na kwotę około 13 mln zł. Najwięcej wniosków dotyczyło inwestycji związanych z termomodernizacją budynków tj. dociepleniem budynków, wymianą okien i drzwi oraz modernizacją źródeł ciepła. Drugi typ zadań to zakup i montaż OZE, w tym najczęściej instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Szczegóły Programu: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/oa-1-ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-do-powietrza-zmniejszenie-zuzycia-energii-cieplnej-oraz-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii/

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW w Warszawie

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama