Ocena jakości powietrza

Ocena jakości powietrza wykonana

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że wypełniając obowiązek wynikający z przepisów wykonał ocenę jakości powietrza w 2018 r.

Na jej podstawie GIOŚ dokonał klasyfikacji stref, zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony roślin. Informacje te zawarte zostały w wojewódzkich raportach z oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2018.

Ocena jakości powietrza – GIOŚ zachęca do

Podstawą do wykonania oceny jest art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU 2018 poz. 799 z późn. zm.).

Jednocześnie raporty te w terminie do 30 kwietnia br. zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów województw.

Jak podaje GIOŚ, ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 12 różnych zanieczyszczeń. W tej grupie jest dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3) i benzen (C6H6). Ponadto ocena dotyczyła pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10. Do tych ostatnich należy benzo(a)piren, arsen, kadm, nikiel i ołów.

Z kolei ocena pod kątem ochrony roślin została przeprowadzona dla trzech parametrów. Były to dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX) i ozon (O3).

Raporty oceny rocznej dostępne są na portalu „Jakość Powietrza”.

Na podstawie www.gios.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama