Nowy Program ochrony powietrza

Nowy Program ochrony powietrza dla Mazowsza przyjęty

Radni województwa mazowieckiego, w pierwszej dekadzie września, przyjęli nowy Program ochrony powietrza dla Mazowsza (POP). Celem dokumentu jest poprawa jakości powietrza w regionie, a głównymi narzędziami – sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat – podał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Nowy Program ochrony powietrza – akt prawa miejscowego

Nowy Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego programu ochrony powietrza przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. oraz utrzymującej się złej jakości powietrza – tłumaczy UMWM.

Niestety jesteśmy na czarnej liście UE. Dosłownie jako kraj, który nie przestrzega unijnych przepisów, ale i w przenośni, bo niestety jakość powietrza w Polsce wciąż nie jest najlepsza. Choć obserwujemy, że świadomość ekologiczna mieszkańców rośnie, Mazowszanie coraz częściej inwestują np. w urządzenia wykorzystujące energię słoneczną – to wciąż jest wiele do zrobienia – podkreślił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Co zawiera nowy Program ochrony powietrza dla Mazowsza?

Nowy Program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy mazowieckiej (pozostały obszar województwa) – wskazuje UMWM.

W dokumencie znajdują się m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia, a mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza – wylicza UMWM.

Nowy Program ochrony powietrza wskazuje także konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełożyć się ma na poprawę jakości powietrza w regionie. Urząd marszałkowski zwraca uwagę, że wskazane w POP-ie działania są kontynuacją tych z poprzednich dokumentów. Jednakże doprecyzowano ich zakres i określono wskaźniki monitorowania w skali roku. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, a także nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro i zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną.

Nowy Program ochrony powietrza – inwentaryzacja kotłów do 31 grudnia 2021 r.

Każda mazowiecka gmina inwentaryzację kotłów powinna przeprowadzić do 31 grudnia 2021 r. Ponadto nowy Program ochrony powietrza corocznie zobowiązuje gminy do wymiany konkretnej liczby kotłów na ich terenie, prowadzenia kontroli palenisk oraz akcji edukacyjnych. Warto wiedzieć, że gmina ma średnio 12 godzin na reakcję na zgłoszoną interwencję w sprawie paleniska – podkreśla UMWM.

Nowy Program ochrony powietrza dla Mazowsza to dokument ważny z punktu widzenia mieszkańców – na co zwrócił uwagę Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska sejmiku województwa. – W nowym programie dla mieszkańców regionu kluczowy jest przyjęty razem z nim Plan działań krótkoterminowych. To dzięki niemu mieszkańcy będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o tym jak się należy zachować w takich sytuacjach – tłumaczył radny Augustyniak.

Nowy Program ochrony powietrza – 6 lat na działania naprawcze

Nowy Program ochrony powietrza wskazuje, że miasto Warszawa, zgodnie z zapisami zawartymi w nowo przyjętym dokumencie, powinno podejmować działania zmierzające do modernizacji taboru komunikacji miejskiej, rozwoju komunikacji tramwajowej czy przygotować strefy ograniczonego transportu w wersji pilotażowej i docelowej.

Zgodnie z nowo przyjętym programem do 2026 r. Warszawa powinna wprowadzić strefy ograniczonego transportu.

Urząd marszałkowski zwraca uwagę, że działania naprawcze określone w nowym POP-ie mają być zrealizowane w ciągu maksymalnie 6 lat.

Wraz z POP-em, radni uchwalili plan działań krótkoterminowych wskazujący działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Plan ma zmniejszać to ryzyko oraz ograniczać skutki i czas trwania przekroczeń.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama