Niska wiedza na temat smogu

Niska wiedza na temat smogu

Niedostateczna wiedza na temat smogu, nieprzestrzeganie prawa i brak systemowego wsparcia finansowego to najważniejsze przyczyny złej jakości powietrza na Mazowszu – wylicza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Takie wnioski, wg UMWM, wynikają z najnowszych badań przeprowadzanych na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego.

Poprawa jakości powietrza to proces długotrwały

– Wyniki badań z jednej strony potwierdzają słuszność wielu podejmowanych przez nas inicjatyw, z drugiej wskazują te działania, na które powinnyśmy położyć jeszcze większy nacisk. Musimy mieć jednak świadomość, że poprawa jakości powietrza w regionie to proces długotrwały – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa.

Marszałek Struzik zaznacza przy tym, że z problemem tzw. smogu boryka się cała Polska. – Przyczyną jest niska emisja, która ma dwa źródła. Pierwsze związane jest przede wszystkim z indywidualnym ogrzewaniem w domach. W naszym klimacie piece praktycznie używane są od jesieni do wiosny. Drugim są spaliny z samochodów. Natężenie ruchu na naszych drogach jest bardzo duże. Widać to szczególnie w aglomeracjach. Po za tym po naszych drogach porusza się wiele pojazdów nieekologicznych, w kiepskim stanie technicznym. Jednak cały czas podejmujemy działania, aby te sytuację zmienić – mówi marszałek.

Urząd marszałkowski podkreśla przy tym, że samorząd Mazowsza walkę o lepszą jakość powietrza prowadzi na wielu frontach. Wylicza przy tym choćby 1,4 mld zł na projekty wspierające walkę z tzw. niską emisją.

– Kluczowa w naszych działaniach antysmogowych jest edukacja. Chcemy wspierać tzw. wychowanie ekologiczne, bo jesteśmy przekonani, że wiele możemy zdziałać sami, zmieniając sposoby postępowania, nawyki. Odpowiedzialność za jakość powietrza spoczywa na nasNasze badania pokazały, że Mazowszanie nie wiedzą, gdzie szukać środków na wymianę źródeł ogrzewania i jak je zdobywać. Musimy im pomóc dotrzeć do tych informacji – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM.

Niska wiedza na temat smogu – badania ankietowe

Na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego o smog mieszkańców Mazowsza pytał Instytut Badawczy IPC. W badaniach ankietowych o „Wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego nt. ochrony powietrza” wzięło udział 1109 osób. Wśród badanych nieznaczną większość stanowiły kobiety. Mniej niż połowa badanych (48%) to osoby, które nie ukończyły jeszcze 45. roku życia. Najliczniejszą grupą respondentów są seniorzy (osoby powyżej 65. roku życia) – ponad 21% ankietowanych. 43% respondentów stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. Ponad jedną trzecią wszystkich badanych stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie (35%). Tak samo liczną grupę tworzyli mieszkańcy miast liczących więcej niż 250 tys. mieszkańców. W kwestionariuszu znalazło się 16 pytań dotyczących m.in. smogu, przyczyn jego powstawania i wpływu na zdrowie człowieka, uchwały antysmogowej czy możliwości finansowania zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

O ile można było przypuszczać, że mieszkańcy wsi pozytywnie wypowiedzą się o jakości powietrza w swoim miejscu zamieszkania (66%), to zaskakuje – przy deklarowanej prawie 100-procentowej znajomości terminu smog oraz przyczyn jego powstawania, wskazanie zakładów przemysłowych i elektrowni (72%) jako głównych winowajców zanieczyszczenia powietrza – zauważa UMWM. Badanie ankietowe pokazało też, że respondenci (43%) nie wiedzą, gdzie szukać informacji, ale też wsparcia finansowego na termomodernizację czy wymianę kotłów.

Ponadto większość badanych (60%) przyznaje, że wiedzę na ten temat czerpie głównie z mediów.

Niemal wszyscy (98%) zadeklarowali, że termin „smog” nie jest im obcy i rozumieją jego znaczenie. Jednak UMWM ma w tym zakresie wątpliwości. Blisko 48% uczestników badania, głównie mieszkańców wsi i małych miast, dostrzega w swojej okolicy problem spalania odpadów w przydomowych kotłowniach. Zdaniem większości to właśnie kotłownie domowe zajmują niechlubne pierwsze miejsce wśród głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza (76%). Na podium – jak zauważa UMWM – niesłusznie znalazły się zakłady przemysłowe i elektrownie (72% wskazań). Tymczasem ich szacunkowy wpływ na pogorszenie jakości powietrza na Mazowszu nie przekracza 10%! Trzecie miejsce to transport (62%). Ze smogiem komunikacyjnym borykają się przede wszystkim duże miasta.

Jak mieszkańcy oceniają jakość powietrza

Ponad połowa respondentów (52%) ocenia jakość powietrza w miejscu swojego zamieszkania pozytywnie, z kolei 44% negatywnie. Odpowiedzi różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy wsi uważają, że im oddycha się lepiej. 80% z nich ocenia jakość powietrza pozytywnie, w tym 17% bardzo dobrze. W miastach liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców odsetek osób pozytywnie oceniających jakość powietrza spada trzykrotnie w stosunku do wsi (27%).

Mieszkańcy Mazowsza, wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, dostrzegają spadek jakości powietrza w miejscu swojego zamieszkania. 64% badanych ocenia jakość powietrza w sezonie grzewczym jako złą i bardzo złą. Na wsiach jest ona pozytywna wśród 66% respondentów, w większych miastach – tylko wśród 24%.

Urząd marszałkowski zauważa również, że coraz więcej samorządów i instytucji podejmuje działania mające ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Jednak z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza mieszkańców na ten temat nie jest duża. 43% ankietowanych przyznaje, że nie wie o dostępnych w ich miejscu zamieszkania dofinansowaniach do termomodernizacji czy wymiany pieców. Jednocześnie 70% osób uważa, że nieefektywna walka ze smogiem wynika z przyczyn ekonomicznych. Ponad połowa respondentów (53%) uważa, że powodem utrzymujących się zanieczyszczeń jest nieprzestrzeganie prawa. Nieco mniejsza grupa (47%) jest zdania, że nieefektywna walka ze smogiem powodowana jest brakiem wiedzy mieszkańców województwa.

Z całym raportem można zapoznać się na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama