Na wymianę ogrzewania

Nie tylko na wymianę ogrzewania

Od 17 maja mieszkańcy Białegostoku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, a konkretnie na wymianę ogrzewania oraz instalację kolektorów słonecznych. Inwestycje będą realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku – poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

Dotacje na wymianę ogrzewania dla osób fizycznych

Do składania wniosków o udzielenie dotacji uprawnione są osoby fizyczne, a na dotacje do wspomnianych zadań z przeznaczono 345 tys. zł.

Białystok jest czystym miastem, jednak przede wszystkim na osiedlach domów jednorodzinnych zdarzają się dni, gdy przekroczone są normy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Dlatego po raz kolejny rozpoczynamy nabór wniosków do programu, w którym mieszkańcy mogą uzyskać dotację na wymianę tak zwanych kopciuchów, czyli przestarzałych pieców będących źródłem zanieczyszczeń – powiedział Adam Musiuk, zastępca prezydenta.

Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotacje będą przyznawane w wysokości do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Magistrat zaznacza, że Miasto dofinansowuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, albo ogrzewania olejowego, bądź na zainstalowaniu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 16 lipca 2021 r., a wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane – zaznacza UM.

Uczestnicy projektu będą wyłonieni spośród tych, którzy złożą deklarację

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje w magistracie przy ul. Słonimskiej 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek 8.00–17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30). wspomniane deklaracje można również przesłać pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, bądź korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (identyfikator ePUAP: UMwB, adres skrzynki podawczej: /UmwB/skrytka).

Magistrat wyjaśnia, że spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne. Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Drugi nabór wniosków na wymianę ogrzewania w tym roku

Białostocki UM zaznacza, że to już drugi nabór wniosków w tym roku. W pierwszym naborze wnioski o udzielenie dotacji można było składać do 7 maja br. Wpłynęło wówczas 39 wniosków, w tym 33 wniosków na wymianę kotłów, trzy aplikacje na instalację kolektorów słonecznych, dwa wnioski na instalacje pompy ciepła i jeden wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z 39 złożonych wniosków osiem zostało odrzuconych.

Po raz pierwszy nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku (PONE) Miasto ogłosiło w 2016 r. Był to projekt pilotażowy i spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W 2020 r. ogłoszono dwa nabory wniosków i łącznie z budżetu Miasta na dotacje w ramach PONE przekazano 67 331 zł – wylicza magistrat.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama