Uchwała antysmogowa

Mazowiecka uchwała antysmogowa już obowiązuje

W sobotę, 11 listopada br. zaczęła obowiązywać, przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, uchwała antysmogowa dla Mazowsza.

Przepisy antysmogowe wskazują, jakiego rodzaju piece i opał mogą być stosowane w celach grzewczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) podkreśla, że przyjęcie uchwały poprzedziły szerokie konsultacje eksperckie i społeczne. Mieszkańcy swoje uwagi mogli zgłaszać zarówno pisemnie, jak i ustnie, a spotkania informacyjne odbyły się we wszystkich miastach subregionalnych – Warszawie, Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. Do projektu uchwały zgłoszono ponad 2,2 tys. uwag, wniosków i opinii. Jak zaznacza UMWM, w większości były one pozytywne. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie przeanalizowane, a zasadne uwzględnione w projekcie uchwały. Finalny projekt uchwały stanowi konsensus rozbieżnych oczekiwań dotyczących jej zakresu.

Mieliśmy bardzo dużo głosów poparcia dla samej idei wprowadzenia regulacji prawnych. Napłynęło do nas ponad 2,2 tys. uwag, wiele z nich uwzględniliśmy. Z kolei spośród 314 mazowieckich samorządów, którym projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania, jedynie 16 zaopiniowało go negatywnie. Oznacza to, że 95 proc. wszystkich gmin dostrzega problem złej jakości powietrza na terenie województwa i akceptuje wprowadzane regulacje – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w UMWM.

Uchwała antysmogowa – ograniczenia w zakresie urządzeń grzewczych i paliwa

Przyjęte przepisy antysmogowe m.in. ograniczają możliwość używania pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają unijnych norm ekoprojektu. Dlatego jak zaznacza UMWM, przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat zgodności z wymaganiami ekoprojektu. Ponadto uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

  • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie będą mogły prowadzić straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Osoby naruszające przepisy antysmogowe muszą się liczyć z możliwością otrzymania mandatu w wysokości do 500 zł lub grzywny do 5000 zł.

Przepisy stanowią, że na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jego jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie – podkreśla urząd marszałkowski.

Uchwała antysmogowa – wsparcie finansowe

Jak zaznacza UMWM, mieszkańcy Mazowsza, w realizacji przepisów uchwały antysmogowej, mogą liczyć na wsparcie samorządu województwa i Unii Europejskiej. Tylko w ramach RPO WM 2014-2020 na działania związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza, a także rozwój mobilności miejskiej zaplanowano ok. 111 mln euro. W 2018 r. planowane są dwa nabory wniosków w ramach RPO WM 2014-2020, które umożliwią gminom pozyskanie funduszy na wymianę starych, nieekologicznych pieców w budynkach użyteczności publicznej i w gospodarstwach domowych. Kolejnym źródłem wsparcia, które wskazuje urząd marszałkowski jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama

partner medialny