Likwidacja niskiej emisji

Likwidacja niskiej emisji z dofinansowaniem WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) poinformował, że 30 listopada br. w siedzibie Funduszu została podpisana kolejna umowa w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego.

Likwidacja niskiej emisji w województwie śląskim

Tym razem dofinansowany będzie projekt pt.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”.

Całkowity koszt projektu oszacowany został na ponad 4,5 mln zł. Koszty kwalifikowane wynieść mają ok. 3,7 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie – ponad 3,1 mln zł. Dzięki realizacji projektu powstać ma niespełna 3 km sieci ciepłowniczej oraz 39 indywidualnych węzłów cieplnych.

Umowę o dofinansowanie podpisali Andrzej Pilot, prezes Zarządu WFOŚiGW i Jerzy Warmuziński, prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej.

Przy okazji warto wspomnieć, że WFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego ogłosił konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim KONKURS NR POIS/1.7.3/2/2017. Działanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 29. grudnia br. do 26. lutego 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w Województwie Śląskim.

O dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/2/2017 mogą się ubiegać przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami z województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln zł.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl i www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW w Katowicach

 

reklama