Krajowy program ograniczania zanieczyszczania powietrza

Krajowy program ograniczania zanieczyszczania powietrza do konsultacji

Ministerstwo Środowiska (MŚ) informuje, że w ramach prac nad projektem Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza prowadzi konsultacje społeczne.

Jak zaznacza MŚ, na uwagi do dokumentu urząd będzie oczekiwać do 22 lutego 2019 r.

Do konsultacji został skierowany Krajowy program ograniczania zanieczyszczania powietrza

Dyrektywa NEC (z ang. „National Emission Ceilings”), czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE wprowadziła przepisy, które mają przyczynić się do stopniowego zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Jak podaje MŚ, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ma być oparte na redukcjach emisji określonych substancji wynikających z przepisów Unii.

Zgodnie z art. 6 dyrektywy NEC każde państwo członkowskie powinno przyjąć i wdrożyć krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP). Program taki ma zapewnić wykonywanie przez państwo członkowskie jego zobowiązań w zakresie redukcji emisji. KPOZP ma także skutecznie przyczynić się do realizacji celów dotyczących jakości powietrza.

Ministerstwo wskazuje, że KPOZP ma być okresowo aktualizowany. Zadaniem dokumentu jest też skoordynowanie działań w zakresie redukcji emisji wynikających z krajowych ram polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odnoszących się do rolnictwa, przemysłu czy transportu.

W ramach prowadzonych konsultacji MŚ zaprasza do przesyłania uwag do projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza i stanowisk wobec tego dokumentu za pomocą dedykowanego formularza uwag na adres poczty elektronicznej wskazany na internetowej stronie MŚ. Ministerstwo będzie czekało na uwagi do 22 lutego br.

Na podstawie www.gov.pl/web/srodowisko

fot. sozosfera.pl

 

reklama