Jakość powietrza – konsultacje planu

Konsultacje planu działań w zakresie powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłego planu unijnych działań w zakresie jakości powietrza.

Do zabrania głosu NFOŚiGW zachęca przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne.

Jakość powietrza – konsultacje planu unijnych działań

Jak podaje NFOŚiGW, dokument przedstawiony do konsultacji społecznych ilustruje główne ustalenia prac Partnerstwa w zakresie czterech tematów. Chodzi o modelowanie sytuacji specyficznych dla miasta; mapowanie regulacji i finansowania; ocenę dobrych praktyk w zakresie jakości powietrza i identyfikację barier; wytyczne dla miast w zakresie planów dotyczących jakości powietrza.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać do 22 sierpnia 2017 r. W konsultacjach można wziąć udział anonimowo a opinie i uwagi zostaną wykorzystane podczas dalszych prac Partnerstwa nad przygotowaniem ostatecznego planu działań.

Dotychczasowe wyniki prac dotyczące Partnerstwa Jakość Powietrza Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz formularze konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej.
Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bierze udział w pracach Partnerstwa Jakość Powietrza od września 2016 r. W Partnerstwie obecne są jeszcze trzy inne państwa (Holandia, Chorwacja i Czechy) oraz sześć miast (Helsinki, Londyn, Utrecht, Mediolan, Konstanca, Duisburg) i dwie organizacje (EUROCITES i HEAL). Partnerstwo wspierane jest również przez Komisję Europejską (m.in. Dyrekcję Generalną ds. Środowiska, Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji, Wspólne Centrum Badawcze) oraz program URBACT.

Celem prac Partnerstwa jest zapewnienie miastom konkretnej pomocy, dzięki badaniom wpływu zanieczyszczenia powietrza na obszary miejskie oraz opracowaniu planu działań uwzględniającego najlepsze praktyki mające wpływ na dobrą jakość powietrza.

Agenda Miejska Unii Europejskiej została powołana do życia 30 maja ub.r. na mocy Paktu z Amsterdamu. Do życia powołali ją ministrowie krajów członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialni za politykę miejską. Ma ona na celu pobudzenie wzrostu, poprawę jakości życia i wdrożenie innowacji w miastach europejskich. Partnerstwo na rzecz Jakości Powietrza jest jednym z 12 priorytetowych tematów Agendy Miejskiej UE.

Partnerstwo na rzecz jakości powietrza postawiło sobie za zadanie zbadanie luk i sprzeczności w istniejących przepisach prawnych oraz zebranie danych na temat dostępnych możliwości finansowania działań na rzecz jakości powietrza w miastach. Ponadto, podczas dotychczasowych prac Partnerstwa, miasta mogły wymieniać się wiedzą i dzielić najlepszymi praktykami. Kolejnym krokiem, na podstawie zebranych, będzie poszukiwanie rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

Jak podaje NFOŚiGW, partnerstwo zostało powołane na okres trzech lat (2016-2018). W tym czasie zostanie opracowany i wdrożony plan działań wraz z rekomendacjami. Będzie on zawierał wskazówki i propozycje aktywności na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl