Jakość powietrza w Polsce

Jakość powietrza w Polsce – KE wzywa do usunięcia uchybień

Jakość powietrza w Polsce pod lupą Brukseli. W swoich decyzjach Komisja Europejska (KE) odnosi się także do niewywiązywania się przez państwa członkowskie z ich obowiązków dostosowania prawodawstwa krajowego do przepisów unijnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W ubiegłym tygodniu KE wezwała Polskę m.in. do zastosowania się do wyroku TSUE.

Jakość powietrza w Polsce – widoczne postępy, ale tempo zbyt wolne i brak koordynacji

Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niewypełnieniem przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie jakości powietrza (dyrektywy 2008/50/WE) oraz niezastosowania się do orzeczenia wydanego przez TSUE 22 lutego 2018 r. (Komisja przeciwko Polsce, C-336/16).

W wyroku tym Trybunał stwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie jakości powietrza. Komisja odnotowała wprawdzie pewne postępy w tej dziedzinie, ale nadal wyraża zaniepokojenie powolnym tempem zmian i brakiem skoordynowanego podejścia na szczeblu krajowym i lokalnym. Dotyczy to zwłaszcza wymiany przestarzałych kotłów na paliwo stałe wykorzystywanych do ogrzewania przez gospodarstwa domowe oraz środków dotyczących sektora transportu.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez KE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wystąpić o nałożenie kar finansowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama