Emisja z samochodów

Emisja z samochodów – nowe unijne cele

Komisja Europejska (KE) proponuje nowe cele dotyczące średnich emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i nowych małych samochodów dostawczych.

W ocenie KE, ma to przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne.

Jak podaje jej Przedstawicielstwo w Polsce, Komisja Europejska zrobiła wczoraj zdecydowany krok w kierunku realizacji zobowiązania Unii Europejskiej (UE) – podjętego w ramach porozumienia paryskiego –dotyczącego obowiązkowej redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. Podejmując tę inicjatywę w czasie trwania międzynarodowej konferencji w sprawie klimatu w Bonn, KE pokazuje, że UE może być przykładem dla innych.

Niskoemisyjne samochody – wygrać konkurencję

Wraz z wejściem w życie porozumienia paryskiego społeczność międzynarodowa zobowiązała się do przejścia na nowoczesną gospodarkę niskoemisyjną. Przemysł motoryzacyjny przechodzi w związku z tym głęboką transformację. Jak stwierdza KE, Unia Europejska musi wykorzystać tę szansę, aby stać się światowym liderem, bowiem duże postępy na tym polu czyni konkurencja, zwłaszcza Stany Zjednoczone i Chiny. Aby utrzymać udział unijnych producentów w rynku i przyspieszyć przechodzenie na pojazdy nisko- i bezemisyjne, Komisja przedstawiła wczoraj nowe cele dotyczące średnich emisji CO2 z unijnego taboru nowych samochodów osobowych i nowych małych samochodów dostawczych, które będą obowiązywać, odpowiednio, od 2025 i 2030 r.

Jak zapewnia KE, zaproponowane przez nią cele w zakresie redukcji emisji CO2 są oparte na rzetelnej analizie i szerokim zaangażowaniu zainteresowanych stron, od sektora organizacji pozarządowych po przemysł. Zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i dostawczych średni poziom emisji CO2 będzie w 2030 r. o 30% niższy w porównaniu z rokiem 2021.

Jesteśmy świadkami początku nowej ery przyjaznej dla klimatu transformacji ekonomicznej. Dzięki warunkom, jakie tworzy zaprezentowany dziś zestaw propozycji, europejscy producenci będą mogli objąć pozycję lidera globalnej transformacji energetycznej zamiast podążać za konkurencją. Propozycje te stanowią zachętę do produkowania najlepszych, najczystszych i najbardziej konkurencyjnych samochodów, dając szansę na odzyskanie zaufania konsumentów. Jest to zdecydowany krok w dobrym kierunku: celem jest nowoczesna, zrównoważona gospodarka europejska, czystsze powietrze w europejskich miastach i lepsze zintegrowanie odnawialnych źródeł energii z obecnymi i przyszłymi systemami energetycznymi – przekonuje Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną.

Z kolei Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej dodaje: – Rozpoczął się globalny wyścig, w którym stawką jest stworzenie ekologicznie czystych samochodów. Ten trend jest nieodwracalny. Aby Europa mogła stać się liderem tej globalnej zmiany, musi uporządkować sytuację na własnym podwórku. Potrzebujemy odpowiednich środków i zachęt. Taki jest właśnie sens wprowadzania docelowych poziomów emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Założenia są ambitne, efektywne pod względem kosztów i możliwe do wyegzekwowania. Wprowadzając cele pośrednie na 2025 r., osiągniemy natychmiastowe przyspieszenie inwestycji. Z kolei cele na 2030 r. zapewniają stabilność i nadają kierunek, zachęcając do kontynuowania inwestycji. Dziś inwestujemy w Europie i rozpoczynamy twardą walkę z emisjami, aby spełnić nasze zobowiązanie w ramach porozumienia paryskiego, by obniżyć emisje o co najmniej 40 proc. do 2030 r.

Emisja z samochodów – pomoże pakiet na rzecz ekomobilności

Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej obejmuje następujące dokumenty:

  • Nowe normy emisji CO2, które pomogą producentom we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i dostarczaniu na rynek pojazdów niskoemisyjnych. We wniosku zawarto też cele zarówno na rok 2025, jak i 2030. Cel pośredni na 2025 r. gwarantuje, że inwestycje rozpoczną się już teraz. Cel na 2030 r. zapewnia stabilność i wytycza długofalowy kierunek, zachęcając do kontynuowania inwestycji. Cele te wzmacniają presję na odchodzenie od pojazdów z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi i przechodzenie na pojazdy ekologicznie czyste.
  • Dyrektywę w sprawie ekologicznie czystych pojazdów, która ma na celu wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych, stwarza solidny impuls dla popytu na rozwiązania w zakresie ekologicznej mobilności oraz do kontynuowania wdrażania takich rozwiązań.
  • Plan działania i rozwiązania inwestycyjne na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Celem jest zwiększenie poziomu ambicji planów krajowych, zwiększenie inwestycji i akceptacji ze strony konsumentów.
  • Przegląd dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, w którym promuje się łączenie różnych rodzajów transportu towarów (np. samochodów ciężarowych i pociągów) ułatwi dostęp przedsiębiorstw do zachęt, stymulując łączne korzystanie z samochodów ciężarowych, pociągów, barek i statków do przewozu towarów.
  • Przegląd dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych w celu pobudzenia rozwoju długodystansowych połączeń autokarowych w Europie i zaoferowania rozwiązań alternatywnych do korzystania z prywatnych samochodów przyczyni się do zmniejszenia emisji związanych z transportem oraz do ograniczenia zagęszczenia ruchu drogowego. W ten sposób powstaną dodatkowe możliwości w zakresie mobilności oraz zwiększy się ich jakość i dostępność cenowa, szczególnie dla osób o niższych dochodach.

Jak wskazuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, strategiczne znaczenie dla zintegrowanej unijnej polityki przemysłowej ma inicjatywa w zakresie baterii. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której nowe pojazdy i inne rozwiązania w zakresie mobilności, a także ich części składowe, będą opracowywane i produkowane na obszarze UE.

Emisja z samochodów – bezprecedensowe działania Komisji Europejskiej

Komisja podejmuje bezprecedensowe działania w odpowiedzi na rosnące wyzwanie, jakim jest pogodzenie potrzeb Europejczyków w zakresie mobilności z ochroną zdrowia ludzi i ochroną naszej planety. Pod uwagę wzięto wszystkie aspekty tego problemu. Wspieramy czystsze pojazdy, zapewniamy lepszą dostępność alternatywnych źródeł energii oraz poprawiamy organizację systemu transportu. W ten sposób mobilność Europy i Europejczyków zostanie zachowana – dzięki bardziej ekologicznym środkom transportu – komentuje Violeta Bulc, komisarz ds. transportu.

Europejski przemysł motoryzacyjny znajduje się w punkcie zwrotnym. Aby utrzymał swoją pozycję globalnego lidera, a także przez wzgląd na środowisko i zdrowie publiczne, musi on inwestować w nowe i czyste technologie. Będziemy ułatwiać wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych, wspierając tworzenie spójnej infrastruktury ładowania i produkcję wysokiej jakości baterii w Europie – dodaje Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Propozycje należące do pakietu na rzecz mobilności ekologicznej zostaną teraz przesłane współprawodawcom. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do ścisłej współpracy w celu szybkiego przyjęcia i wdrożenia powyższych wniosków i środków, aby jak najszybciej osiągnąć i zmaksymalizować korzyści dla przemysłu UE, przedsiębiorstw, pracowników i obywateli.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PKE w Polsce

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny

reklama