na trwałą zmianę ogrzewania

Dofinansowanie na trwałą zmianę ogrzewania – Białystok czeka na wnioski

Białystok ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na trwałą zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym – poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM). Dotacje te przyznawane będą na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Białegostoku, a nabór wniosków potrwa do 10 lipca br.

Dofinansowanie na trwałą zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym – na co pieniądze?

Miasto Białystok dofinansowuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, a także ogrzewania elektrycznego bądź olejowego lub na zainstalowaniu pomp ciepła.

Jak podaje białostocki magistrat do ubiegania się o dotacje uprawnione są osoby fizyczne, a okres kwalifikacji kosztów obejmuje czas od 1 stycznia do 31 października br., z tym że przedsięwzięcia zakończone przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu. W budżecie miasta na 2020 r. na realizację Programu ograniczania niskiej emisji dla Białegostoku przeznaczono 285 tys. zł.

Wnioskodawca jest obowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie – zaznacza UM i wskazuje, że dotację przyznaje się w wysokości do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz w kwocie nie wyższej niż 5 tys. zł. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do 10 lipca, a wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie mogą m.in. przesłać dokumenty pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej.

Dofinansowanie na trwałą zmianę ogrzewania – uwzględnione kryteria efektu ekologicznego

Magistrat wyjaśnia, że spośród wnioskodawców, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego, takie jak redukcja emisji CO2 i pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej, stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne – dodaje UM.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama