powietrze

Powietrze w Krakowie coraz czystsze

Urząd Miasta w Krakowie (UM) poinformował, że powietrze w mieście jest coraz czystsze. Ocenie jakości powietrza podlega 12 zanieczyszczeń, dziesięć z nich w zeszłym roku osiągnęło wartości normatywne. Pozostałe dwa, czyli dwutlenek azotu i benzo(a)piren, zaliczono do klasy C – strefy z przekroczeniem.

Obszary, w których powietrze jest najbardziej zanieczyszczone

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego dwutlenku azotu wystąpiło na obszarze 0,2 km2 – jest to 0,06% powierzchni miasta. Przekroczenia występują wzdłuż al. Krasińskiego, al. Mickiewicza i al. Słowackiego na odcinku 1,6 km.

Przekroczenie poziomu docelowego dla stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu wystąpiło na obszarze 56 km2 i jest to 17,1% powierzchni stolicy Małopolski. W tym przypadku, obszar przekroczeń dotyczy głównie północnych granic Krakowa. Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu są w większości związane z emisją tej substancji z procesów spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym i stanowią problem na przeważającym obszarze Polski. Przekłada się to na jego stężenie na terenie Krakowa, mimo praktycznie całkowitego wyeliminowania procesu spalania paliw w mieście.

Magistrat podał, że klasyfikacja strefy ma charakter zero-jedynkowy. Zaliczenie do klasy C nie oznacza złej sytuacji na terenie całego Krakowa, a jest jedynie sygnałem, że w mieście istnieją obszary wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem danego zanieczyszczenia. Podkreślono również, że na stan jakości powietrza w Krakowie w położenie w dolinie otoczonej wzgórzami oraz słaba wentylacja miasta, związana z występowaniem dużej liczby dni bezwietrznych.

Działania miasta na rzecz poprawy jakości powietrza

Stężenia substancji odnotowywane przez stacje monitoringowe w Krakowie ulegają sukcesywnemu obniżeniu. Istotną rolę w tym procesie miały odegrać realizowane programy dotacyjne, ale też kampania informacyjna. Jak zaznaczył UM, sukces nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania mieszkańców, którzy z odpowiedzialnością i dużą świadomością ekologiczną wymieniali swoje paleniska. Kolejnym krokiem ma być ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz emisji napływowej z gmin sąsiadujących. Miasto zamierza podejmować działania w kierunku transformacji energetycznej w stronę odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej budynków, rozwoju niskoemisyjnego transportu i elektromobilności oraz ograniczania emisji napływowej poprzez aktywne oddziaływanie na obszar metropolitalny.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu