Kolejni operatorzy programu „Czyste Powietrze”

Po województwie małopolskim województwo świętokrzyskie finalizuje umowy z gminami, które podjęły się funkcji, jaką pełnią operatorzy programu „Czyste Powietrze”. To ogromne wsparcie dla potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu. Dla tych beneficjentów, którzy potrzebują pomocy w przeprowadzeniu wymiany kopciucha i termomodernizacji swojego domu. Poinformował o tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Operatorzy programu „Czyste Powietrze” – pomoc dla kolejnych wnioskodawców

Jak tłumaczy Fundusz, blisko tysiąc wnioskodawców może liczyć na kompleksową pomoc od zaplanowania przedsięwzięcia, przez realizację, aż do końcowego rozliczenia dotacji. Działania gmin jako operatorów finansuje NFOŚiGW.

– Zdecydowaliśmy się na trzy pilotaże – w województwach: małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, w których chcemy poprowadzić „za rękę” potencjalnych beneficjentów „Czystego Powietrza” przez formalno-organizacyjną drogę. Począwszy od pomysłu, przez realizację ekoinwestycji w polskich domach, aż do rozliczenia otrzymanej dotacji. I co najważniejsze: ta pomoc będzie całkowicie darmowa dla wnioskodawców, a gminy, działające jako operatorzy, za każde przeprowadzone z ich wsparciem przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją, otrzymają do 1,7 tys. zł. Przypominam, że dodatkowo gminy te mogą dostać do 70 tys. zł na prowadzenie przez dwa lata punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste Powietrze” – powiedział Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes NFOŚiGW.

Pomoc gmin-operatorów

Pomoc gmin-operatorów będzie polegała najpierw na identyfikacji potencjalnych beneficjentów. Następnie będzie obejmowała przedstawienie im korzyści wynikających z podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacją domu jednorodzinnego. Operatorzy przeprowadzą zainteresowanych przez cały proces wnioskowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze”. 29 gmin z województwa świętokrzyskiego, które zgłosiły się do pełnienia roli operatora, deklaruje, że łącznie sfinalizuje niemal tysiąc takich inicjatyw. Wynik ten ma być osiągnięty przez dwa lata.

Czas na wykonanie tego zadania biegnie od dnia podpisania stosownych porumień między gminami a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). To on zajmuje się wdrażaniem programu „Czyste Powietrze” na terenie województwa świętokrzyskiego. Jedne z pierwszych tego typu porozumień podpisano 31 października. Kolejne będą realizowane w najbliższym czasie – zaznaczył Fundusz.

Operatorzy programu „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie świętokrzyskim

– Około 30% gmin z naszego terenu w roli operatorów będzie dodatkowo wspierać wnioskodawców „Czystego Powietrza”, dla których w ich przekonaniu nieosiągalne jest we własnym zakresie przystąpienie do programu. W ten sposób chcemy dotrzeć do osób z najtrudniejszą sytuacją materialną. Ale warto też wiedzieć, że w województwie świętokrzyskim wszystkie gminy (102) zawarły porozumienia dotyczące wspierania wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” przez prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Co pozwala wszystkim zainteresowanym zgłaszać się po pomoc dotyczącą wnioskowania o bezzwrotne dotacje na ocieplenie domu i wymianę starego pieca – wyjaśnił Ryszard Gliwiński, prezes WFOŚiGW.

W województwie świętokrzyskim pilotaż opiera się na współpracy z gminami, które przyjmują rolę operatorów. Do tej pory zgłosiło się ich aż 29, przy czym kolejne gminy, chcące podjąć się tego zadania, mogą zgłaszać się do WFOŚiGW do końca tego roku. Trzeba zaznaczyć, że te gminy – poza zadaniami operatorów – mają też obowiązek równoległego prowadzenia punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste Powietrze”. W punktach dostęp do wiedzy i pomocy w zakresie wnioskowania o dotacje z „Czystego Powietrza” ma każdy mieszkaniec. Na to działanie (punkty konsultacyjne) NFOŚiGW przeznacza osobne środki, do 70 tys. zł na dwa lata prowadzenia punktu, na podstawie osobno podpisywanych umów.

Dotychczas w ramach programu „Czyste Powietrze” w województwie świętokrzyskim złożono ok. 38,5 tys. wniosków na ponad 1,25 mld zł dofinansowania.

Pilotaże w Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach

Obecnie NFOŚiGW pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz we współpracy z trzema wojewódzkimi funduszami prowadzi trzy pilotaże. Pilotaże z wojewódzkimi funduszami w Krakowie, Kielcach i Olsztynie prowadzone są w różnych modelach organizacyjnych. Polegają one na wprowadzeniu operatorów wspierających potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Założenia tej inicjatywy zostały wypracowane nie tylko z resortem klimatu i wojewódzkimi funduszami. Uzgadniano je również przy udziale ekspertów Banku Światowego (BŚ) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). Pilotaże były konsultowane z przedstawicielami gmin, organizacjami pozarządowymi oraz potencjalnymi operatorami – podkreślił Fundusz.

Jak wyjaśnił NFOŚiGW, w województwie małopolskim pilotaż dotyczący operatorów w programie „Czyste Powietrze” jest realizowany w wariancie hybrydowym. To znaczy, że WFOŚiGW w Krakowie podpisuje porozumienia o współpracy z gminami (18 z 25 dotychczas zadeklarowanych już sfinalizowano przez podpisanie stosownych umów). Planowana jest też taka współpraca z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu. Umowy z tymi ostatnimi podpisane mają być już w listopadzie br. Łącznie w modelu hybrydowym pilotażu na terenie Małopolski wsparcie tutejszych operatorów powinno otrzymać – według wstępnych szacunków – ponad 3 tys. wnioskodawców.

Z kolei pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje współpracę tylko z podmiotami (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, kościoły lub związki wyznaniowe), które deklarują rezultat na poziomie ok. 1,5 tys. efektywnie przeprowadzonych przedsięwzięć. Tam również porozumienia mają być finalizowane w listopadzie tego roku.

Termin realizacji wszystkich pilotaży kierowanych do gmin to dwa lata od dnia podpisania porozumienia. Przy czym nie mogą one trwać dłużej niż do końca 2026 r.

Operatorzy programu „Czyste Powietrze” – 20 mln zł na ich działania

Łączny budżet na działania operatorów (gmin i innych podmiotów) w trzech pilotażach w województwach to ok. 20 mln zł. Poziom jego wykorzystania zależy od aktywności operatorów.

Wysokość dotacji, w postaci ryczałtu, jaką otrzyma operator, będzie uzależniona od osiągnięcia określonego etapu przedsięwzięcia. Fundusz zapłaci po 200 zł za każdą zawartą umowę o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania przez odbiorcę wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Następnie 500 zł – po wypłacie płatności końcowej – za każde zrealizowane przedsięwzięcie z bezpośrednią pomocą operatora, obejmujące swoim zakresem termomodernizację. Może też wypłacić 1,5 zł za zadanie z kompleksową, tzw. głęboką termomodernizacją. Każde przedsięwzięcie realizowane w ramach pilotażu będzie poprzedzone przeprowadzonym audytem energetycznym. Audyt taki określi zakres prac do wykonania u danego beneficjenta – przypomniał Fundusz.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu