Czyste powietrze

Czyste powietrze z porozumieniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że podpisane zostało porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

W walce ze smogiem kluczową rolę do odegrania będzie miał NFOŚiGW.

Czyste powietrze z porozumieniem instytucji finansowych

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z prezesami zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) oraz prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska 7 czerwca br. podpisał prezes Zarządu NFOŚiGW.

Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę źródeł ciepła na proekologiczne. Program będzie realizowany przez 10 lat, a łączny kwota na realizację działań zaplanowanych w jego ramach przewidziano ok. 130 mld zł – przypomina NFOŚiGW.

Uczestniczący w ceremonii podpisania porozumienia premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów jego rządu. Stąd też Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu smogu. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia, gdyż poprzednie rządy nie realizowały działań w tym obszarze. Nie zwracały zwłaszcza uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował pozarządowym organizacjom ekologicznym za cenne uwagi i opinie dotyczące problemu niskiej emisji w Polsce, które miały duże znaczenie dla podjęcia tego problemu przez rząd i opracowania Programu „Czyste Powietrze”. Poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych Program ma umożliwić realizację prac termomodernizacyjnych również przez najuboższe rodziny. Ma się również przyczynić do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

System zachęt i kompleksowość działań

W swojej wypowiedzi szef rządu wskazał również inne działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji i ograniczenie zjawisk smogowych. Wśród nich jest przygotowanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacja z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. To także zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. i która ma się przyczynić do ograniczenia emisji ze środków transportu. Na poprawę jakości powietrza w Polsce wydatnie wpłynąć mają również prace Ministerstwa Energii na rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności.

Obecna podczas uroczystości prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, omówiła prace nad wprowadzeniem zachęt i bodźców, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 tys. zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem Środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.

Henryk Kowalczyk, minister środowiska zwrócił uwagę na kompleksowość rozwiązań i działań, które umożliwia realizacja Programu „Czyste Powietrze” przez beneficjentów. Są to prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji, wymiany palenisk, czy montażu odnawialnych mikroźródeł energii. Zwrócił też uwagę, że przy opracowaniu programu określono maksymalne jednostkowe koszty poszczególnych robót i zakupów inwestycyjnych realizowanych w jego ramach.

Ministerstwo Środowiska przygotowało i przystępuje do realizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych, które zostaną przeprowadzone we wszystkich polskich gminach, a skierowane będą bezpośrednio do mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Na spotkaniach zostanie zaprezentowany Program „Czyste Powietrze” oraz różnorodne zagadnienia dotyczące jakości powietrza i smogu.

Polityka energetyczna i ekologiczna – odwrócona sytuacja

Z kolei Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW podziękował funduszom wojewódzkim, Bankowi Ochrony Środowiska, a także szefowi rządu i ministrom, za pomoc i wspólne przygotowanie Programu „Czyste Powietrze”. Podkreślił, że zakres Programu i sposób jego realizacji będzie stanowił nową jakość we wspólnych działaniach antysmogowych.

Na zakończenie spotkania Piotr Woźny, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, przytoczył sformułowania ekspertów zawarte opracowaniu „Domy jednorodzinne. Efektywność energetyczna jakość powietrza” sfinansowanym w 2014 r. przez Europejską Fundację Klimatyczną. Przywołał m.in. cytat z tej publikacji: „W zakresie wspierania remontów i modernizacji do tej pory sektor domów jednorodzinnych pozostawał poza sferą zainteresowania polityki energetycznej i ekologicznej Państwa”. Wiceprezes NFOŚiGW podkreślił, że dzięki Programowi „Czyste Powietrze ta sytuacja zostanie odwrócona. Zaznaczył również, że prace regulujące jakość paliw stałych, czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – są na ostatnim etapie procedowania w Sejmie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

 

reklama