Centralna Ewidencja Emisyjności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków bliżej…

Urząd Miasta Krakowa (UM) zwrócił uwagę, że pod koniec września br. Senat RP przyjął ustawę, która umożliwi rejestrację źródeł ciepła i identyfikację palenisk węglowych (ma to umożliwić Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB). Magistrat wskazał, że prawdopodobnie za kilka miesięcy zarządca budynku będzie musiał złożyć do władz gminy deklarację o urządzeniach grzewczych, którymi dysponuje. Magistrat podkreśla przy tym, że gminy ze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska apelowały do premiera o uregulowanie tej kwestii w maju 2019 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – odpowiedź na postulaty gmin?

Baza pozwoli na integrację danych pochodzących od mieszkańców i jednocześnie na efektywniejsze zarządzanie procesem lokacji środków publicznych w ramach działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Dzięki temu nie będzie też trzeba zlecać inwentaryzacji pieców, co często wiązało się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez jednostki samorządu terytorialnego – podkreślił Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska już w maju 2019 r. apelowały do premiera o wprowadzenie tego typu przepisów. „Wiemy, jak bardzo potrzebna jest aktualna informacja o liczbie i stanie technicznym urządzeń grzewczych, dlatego miasto Kraków wspiera gminy sąsiadujące w zabieganiu o zmiany prawne, dające możliwość pozyskania tych informacji” – mówił wtedy Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa i prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Czym ma być Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Jak zaznaczył UM, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to przede wszystkim mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, a kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku. Według krakowskiego magistratu CEEB zostaną objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, a także małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama