Budowa ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1 217 823 zł – tyle wyniesie dofinansowanie udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO) na projekt, którego celem jest „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”. Umowę w tej sprawie z gminą Chęciny podpisali: Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Renata Janik, wicemarszałek województwa. Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) w spotkaniu, podczas którego zawarto umowę, udział wzięli również Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa, Krzysztof Lipiec, poseł na Sejm RP oraz Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.

Budowa ścieżek rowerowych – w Chęcinach powstanie ponad 2 km

Efektem podpisanej umowy między marszałkiem województwa a gminą Chęciny będzie budowa ścieżek rowerowych (ponad 2 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowe ścieżki rowerowe zostaną połączone z już istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi. Inwestycja ma przyczynić się także do poprawy jakości powietrza.

Przekazane dzisiaj środki finansowe dla Chęcin mają przede wszystkim zachęcić mieszkańców, aby w drobnych sprawach nie wyjeżdżali z domu autami, ale przesiadali się na rowery. Zwiększy się również bezpieczeństwo dla użytkowników dróg – powiedziała wicemarszałek Janik.

Co roku systematycznie budujemy kolejne kilometry ścieżek rowerowych, które są komplementarne z tymi, które oddaliśmy na początku. Naszym celem jest taka sieć ścieżek rowerowych, która będzie prowadziła do wszystkich zakątków, rezerwatów i innych atrakcji na terenie Chęcin i okolic. Jest to też oferta skierowana do turystów, którzy będą mogli skorzystać z nowo powstałej wypożyczalni rowerów – podkreślił burmistrz Jaworski.

Budowa ścieżek rowerowych w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej

Jak wskazuje UMWŚ, przedmiotem projektu, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” jest budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Chęciny o długości: 2,13 km przy: os. Północ, ul. Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego oraz ul. Branickiego. Dodatkowo, zaplanowano przebudowę ul. Zamkowej i drogi przy projektowanym parku – łącznik między ulicą Armii Krajowej, a projektowaną Aleją Piłsudskiego. Działania przewidziane w projekcie pozwolą na realizację części celów wyszczególnionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a tym samym przyczyniają się do realizacji działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego.

Jak wskazuje UMWŚ, projekt zakłada realizację kompleksowych działań, których głównym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych z transportu na terenie miasta Chęciny poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych. Realizacja projektu przyczynić się ma do lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego.

Budowa ścieżek rowerowych ma skutkować spadkiem emisji gazów cieplarnianych

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych dzięki realizacji inwestycji szacowany jest na 1,39 tony równoważnika CO2, a długość wspartej infrastruktury rowerowej to 2,13 km. Całkowita wartość projektu wyniesie niemal 2,3 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnie ponad 1,36 mln zł (w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 217 823,94 zł i 143 273,40 zł z budżetu państwa). Zakończenie inwestycji planuje się na 31 grudnia br.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu