Zakaz spalania węgla

Będzie zakaz spalania węgla w Warszawie?

Zakaz spalania węgla od 2024 r. w Warszawie, a od 2030 r. – także w okolicznych powiatach – to główne proponowane zmiany w uchwale antysmogowej dla Mazowsza – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) i dodaje, że z przeprowadzonych analiz wynika, że wprowadzenie takich zmian rocznie uratowałoby życie ok. 700 osób w samej stolicy. Z badania urzędu marszałkowskiego wynika, że 70% mieszkańców opowiada się za taką rewolucją. Jak podaje UMWM, 1 lipca ruszają konsultacje projektu uchwały antysmogowej.

Przedwczesne zgody z powodu smogu

Z powodu złej jakości powietrza co roku na Mazowszu umiera przedwcześnie 6 tys. osób – podkreśla UMWM.

Skutki smogu dla naszego zdrowia są katastrofalne. Jako lekarz nie mam co do tego wątpliwości. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wprowadzenie nowych regulacji pozwoli rocznie uniknąć nawet 1,2 tys. zgonów na obszarze Warszawy i sąsiednich powiatów. Dla porównania, tylu uczniów liczy duża szkoła. Jeśli nie podejmiemy odważnych działań, nic nie ulegnie zmianie. Pytanie, czy jesteśmy na to gotowi i czy wspólnie decydujemy się na pracę, którą będzie trzeba wykonać, aby pomóc mieszkańcom. Dlatego gorąco zachęcam do udziału w konsultacjach – zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, jak i mieszkańców – zaprasza Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Smog w czasie pandemii szczególnie groźny

Zły stan powietrza nie jest również bez znaczenia w czasie pandemii. W miejscach, gdzie występuje wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza, organizm ludzki narażony jest na atak z dwóch stron. W Polsce aż 28% zgonów na COVID-19 powiązać można z długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza. Na spustoszenie, jakie wywołuje w naszym organizmie narażenie na smog zwrócił uwagę dr n. med. Grzegorz Krasowski, zastępca dyrektora ds. medycznych Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia takie jak pył zawieszony i związane z nim związki chemiczne, zwłaszcza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne czy dioksyny, a także tlenki siarki czy dwutlenek azotu – została zidentyfikowana w badaniach jako czynnik ryzyka nasilenia wielu chorób, w tym przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. – Ten niekorzystny wpływ dotyczy wszystkich, ale szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci i osób po 65. roku życia. Wpływ zanieczyszczeń powietrza przekłada się także na niekorzystną modyfikację przebiegu chorób już istniejących i zwiększone ryzyko zgonu. Dlatego cieszy fakt, że poza zwiększeniem edukacyjnych działań prozdrowotnych i podnoszeniu świadomości społecznej proponuje się rozwiązania systemowe. To niewątpliwie w dłuższej perspektywie przyniesie korzystne efekty w postaci poprawy stanu zdrowotnego naszego społeczeństwa – podkreśla dr Krasowski.

Zakaz spalania węgla – od lipca 2024 r w Warszawie?

Uchwała antysmogowa obowiązuje na Mazowszu od 2017 r. – przypomniał UMWM i dodał, że rozpoczął się już proces jej aktualizacji. Zgodnie z nowym projektem od lipca 2024 r. na terenie Warszawy miałby obowiązywać zakaz spalania węgla, a od lipca 2030 r. zakaz spalania wszystkich paliw stałych (np. drewna czy pelletu). W stolicy konsultacje będą prowadzone we współpracy ze stołecznym ratuszem.

Zakaz spalania węgla – od 2030 r. na terenie powiatów podwarszawskich?

Kolejna propozycja dotyczy powiatów podwarszawskich, w których stan powietrza jest bardzo zły. Od 2030 r. na tym terenie obowiązywałby zakaz palenia węglem i paliwami stałymi. Nowe regulacje objęłyby dziewięć podwarszawskich powiatów: grodziski, piaseczyński, miński, legionowski, a także warszawski zachodni, otwocki, nowodworski, pruszkowski i wołomiński. Na pozostałym terenie województwa odpowiednie regulacje będzie można wprowadzić na wniosek danej gminy – podkreśla UMWM.

Marcin Podgórski, dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych UMWM, ocenił, że to odważny, ale konieczny krok. – Jak wynika z badań, poziom szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu, których źródłem jest spalanie węgla i drewna w domowych piecach, nadal przekracza ustalone standardy. Ma to tym większe znaczenie w Warszawie i sąsiednich powiatach, gdzie przy gęstej zabudowie mamy ponadprzeciętną liczbę osób narażonych. Dlatego ważne jest wykorzystanie wszelkich możliwych narzędzi, w tym także delegacji ustawowej dającej podstawę do wprowadzenia „uchwały antysmogowej” w kształcie odpowiadającym regionalnym uwarunkowaniom – mówi Podgórski.

Większość mieszkańców za rezygnacją z węgla

Przy okazji UMWM wskazuje, że z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia dla urzędu marszałkowskiego wynika, że ok. dwie trzecie mieszkańców Warszawy i podwarszawskich powiatów wyraża pełne lub częściowe poparcie dla wprowadzenia omawianego zakazu. W stolicy za wprowadzeniem nowych regulacji opowiada się 69% ankietowanych, w podregionie warszawskim wschodnim – 65%, a w warszawskim zachodnim – 66% badanych.

Co zmieni uchwała antysmogowa?

Na Mazowszu uchwała antysmogowa została wprowadzona już w 2017 r. Zgodnie z jej zapisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu ( czyli dyrektywy unijnej określającej normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń). Od lipca 2018 r. na Mazowszu obowiązuje także zakaz spalania części paliw stałych – węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów czy też niskiej jakości węgla kamiennego i paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% – przypomina UMWM.

Kierunek zmian w nowej uchwale antysmogowej jest zgodny zarówno z Europejskim Zielonym Ładem, który zakłada zeroemisyjność do 2050 roku, zaostrzeniem norm jakości powietrza przez Parlament Europejski, obowiązującą polityką energetyczną Polski, a przede wszystkim podstawowym prawem do życia w czystym środowisku. Sama Warszawa i okolice potrzebują jednak ambitniejszych zmian ze względu na znaczne przekroczenia norm jakości powietrza, jak i dużą koncentrację ludności – podkreśla dyrektor Podgórski.

Zakaz spalania węgla – wyłączenia dla instalacji spełniających wymogi ekoprojektu

W projekcie dla Warszawy są przewidziane także wyłączenia. W piecach spełniających wymogi ekoprojektu, zainstalowanych między 11 listopada 2017 r. (po wprowadzeniu pierwszej uchwały antysmogowej) a 30 czerwca 2024 r., będzie można palić do końca ich żywotności paliwami stałymi – w tym węglem. Mieszkańcy, którzy po 30 czerwca 2024 r. zainstalują kotły na paliwa stałe, będą mogli w nich palić do końca ich żywotności innymi paliwami niż węgiel – tłumaczy UMWM.

Z kolei w powiatach podwarszawskich od 1 lipca 2030 r. eksploatacja pieców na paliwa stałe będzie zakazana. Jeśli jednak mieszkańcy wymienią swoje instalacje zgodnie z wymogami ekoprojektu między 11 listopada 2017 r. a 30 czerwca 2030 r., będą mogli je wykorzystywać do końca ich żywotności – wskazuje urząd marszałkowski.

Oprócz terminów wprowadzenia nowych zakazów dla Warszawy i powiatów podwarszawskich projekt nowej uchwały wydłuża czas na wymianę pieców o pół roku. Zakaz użytkowania bezklasowych kotłów i kominków niespełniających wymogów ekoprojektu zacznie obowiązywać 1 lipca 2023 r. – dodaje UMWM.

Informacje o konsultacjach

Konsultacje projektu nowej uchwały antysmogowej potrwają do 16 sierpnia br. Uwagi będzie można składać za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych urzędu marszałkowskiego (formularz będzie aktywny tylko w terminie trwania konsultacji), pisemnie na adres Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) oraz ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu wizyty – zaznacza urząd marszałkowski.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu