Badanie popiołu

Badanie popiołu z przydomowych pieców i nie tylko

Wczoraj, 29 listopada, w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa dotycząca działań podejmowanych przez Miasto w celu poprawy jakości powietrza.

Jak zaznacza Urząd Miejski w Gdańsku (UM), termin konferencji zbiegł się z rozpoczęciem, prowadzonej przez Staż Miejską (SM) i Wydział Środowiska UM akcji badania próbek popiołu z przydomowych pieców.

Badanie popiołu

Prowadzone przez SM kontrole rozpoczęły się 29 listopada, jednak zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące podejrzenia spalania odpadów w domowych piecach, wpływają do strażników od początku jesieni. Gdańska SM, tylko w okresie od 1 października do 28 listopada br. odebrała 283 takie zgłoszenia. Ich liczba z roku na rok rośnie. W sezonie grzewczym 2015/16 (październik-marzec) było ich 425, a w kolejnych sezonach już 795 i 722. Przyczyn tego magistrat dopatruje się we wzroście świadomości mieszkańców, którzy nie chcąc ponosić zdrowotnych konsekwencji zatruwania powietrza, proszą o pomoc strażników.

Gdański UM zaznacza, że mimo nieustannie powtarzanych apeli, wciąż znajdują się osoby wrzucające do domowych pieców odpady. Są wśród nich plastikowe butelki, foliowe torby, opakowania po chemikaliach, papier pokryty farbą drukarską, lakierowane drewno, stare ubrania i buty. Dym, który powstaje przy spalaniu takich przedmiotów, jest bardzo niebezpieczny – podkreśla magistrat.

Jednak oprócz reagowania na bieżące zgłoszenia, prowadzone są również prewencyjne kontrole posesji. W sezonie grzewczym 2016/17 strażnicy przeprowadzili ich 267, rok później 430. W tym roku, od początku października odbyło się 125 takich kontroli.

Gdański magistrat podaje, że pobieranie próbek popiołu z pieców poprzedzi analiza zgłoszeń mieszkańców. To głównie na ich podstawie wskazywane są miejsca, w których później odbywają się specjalistyczne kontrole. Wizyty strażników i rzeczoznawcy powołanego przez Wydział Środowiska UM mogą się spodziewać mieszkańcy tych posesji, na które wpłynie najwięcej skarg.

Procedura badania popiołu

W ubiegłym roku w czterech przypadkach na piętnaście ekspertyzy potwierdziły spalanie substancji szkodliwych. Sprawy trafiły do sądu, a sprawcom wymierzono kary. Były to trzy grzywny w wysokości od 300 do 500 zł. Dla jednego właściciela posesji spalanie odpadów skończyło się orzeczeniem przez sąd miesiąca ograniczenia wolności i 20 godzin prac społecznych. Rok wcześniej na dziesięć pobranych próbek w siedmiu znaleziono substancje świadczące o tym, że w piecu były spalane odpady. Wszystkich sprawców zanieczyszczenia powietrza sąd ukarał grzywnami. Najwyższa z nich wyniosła 4 tys. zł, a sprawca został dodatkowo obciążony kosztami postępowania w wysokości 520 zł.

W związku ze spalaniem odpadów w przydomowych piecach w sezonie grzewczym 2016/17 strażnicy nałożyli 80 mandatów, udzielili też 64 pouczeń. Do sądu trafiło osiem wniosków o ukaranie. Rok później było to: 50 mandatów i 70 pouczeń. Od 1 października tego roku strażnicy w 29 przypadkach strażnicy nałożyli mandaty, w 24 zastosowali pouczenia.

Jak przebiega kontrola? Jeśli funkcjonariusze uznają, że są podstawy do podjęcia interwencji, wchodzą na teren nieruchomości. Jak zaznacza UM, nie jest do tego potrzebna zgoda właściciela posesji. Strażnicy mają bowiem imienne upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska przed odpadami. Funkcjonariusze wchodzą do pomieszczenia, w którym jest piec lub urządzenie grzewcze. Sprawdzają, czy wokół nie leżą odpady. Otwierają piec i patrzą czy nie ma w nim na przykład resztek plastikowych butelek albo metalowych elementów, które zostają po spaleniu opon. Strażnicy zwracają też uwagę na opał. Przebieg kontroli dokumentują. Wykonują zdjęcia i spisują protokół w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich dostaje właściciel lub administrator nieruchomości.

Warto zaznaczyć, że sankcjami może też skutkować próba nie wpuszczenia na teren posesji upoważnionych do kontroli strażników. Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Wymiana ogrzewania

Gdańsk podejmuje również inne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Od wielu lat Wydział Środowiska UM prowadzi program wsparcia finansowego dla osób podejmujących wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne (gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej). W ramach programu od 2018 r. została podwyższona kwota dotacji na ten cel z 5000 zł do 7000 zł. Gdański magistrat zaprezentował także statystyka dotyczącą wykorzystania tego dofinansowania. W 2015 r. wymiany pieców węglowych dokonano w 181 lokalizacjach, a kwota dofinansowania wyniosła ponad 873 tys. zł. W 2016 r. dokonano wymiany pieców w 178 nieruchomościach, a dofinansowanie wyniosło ponad 680 tys. zł. Z kolei w roku ubiegłym było to 185 instalacji grzewczych, których wymiana została wsparta środkami w wysokości ponad 905 tys. zł. W roku bieżących sporządzonych zostało do tej pory ok. 170 umów na dofinansowanie.

Monitorowanie jakości powietrza

Gdańsk monitoruje także jakość powietrza, a o jej parametrach informuje mieszkańców. Pomiary powietrza atmosferycznego prowadzone są przez Fundację Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ).

Na terenie Gdańska zlokalizowanych jest pięć stacji automatycznego monitoringu, które stanowią element państwowego monitoringu środowiska. Celem prowadzenia tych pomiarów jest przede wszystkim wykonywanie rocznych ocen jakości powietrza oraz bieżące informowanie społeczeństwa o jego stanie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Miasto uruchomiło także system monitoringu zanieczyszczeń powietrza w oparciu o istniejące oraz dodatkowo zainstalowane niereferencyjne czujniki zapewniające ciągły pomiar na ulicach miasta. Dane o jakości i zanieczyszczeniu powietrza pyłami prezentowane są w aplikacji mobilnej „ekoGdańsk”.
Mierzone wielkości są to oszacowane wartości godzinne stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Jednak jak zaznacza UM, nie należy ich odnosić bezpośrednio do norm dobowych lub średniorocznych.

W Gdańsku można sprawdzić nie tylko aktualny stan jakości powietrza w mieście, ale także prognozę sytuacji na kolejne dwie doby. Prognozowany stan powietrza można wyodrębnić również dla poszczególnych dzielnic. Ponadto dla mieszkańców nie posiadających Internetu Miasto przygotowuje informację na sześciu panelach znajdujących się w różnych instytucjach publicznych w Gdańsku. Na panelach są prezentowane m.in: aktualne dane o jakości powietrza, prognozy indeksu jakości powietrza, oceny jakości powietrza, informacje na temat szkodliwości zanieczyszczeń powietrza, spalania odpadów oraz oceny jakości powietrza.

Działania edukacyjne

Miasto Gdańsk podejmuje również różne działania w zakresie informacji i edukacji na temat pożądanych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza. Jedną z takich inicjatyw było stworzenie strony edukacyjnej http://www.niebieskiatmoludek.pl/ przez ARMAAG. Można tam znaleźć wiele informacji związanych z jakością powietrza.

Kolejnym działaniem informacyjnym jest prowadzenie licznych zajęć edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza w placówkach przedszkolnych, szkołach oraz dla studentów, jak również udział w licznych akcjach plenerowych na terenie miasta Gdańska.

Wśród mieszkańców prowadzone są zajęcia edukacyjne, które odbyły się z wykorzystaniem wskaźnika jakości powietrza – Atmoludka. Omawiane były kwestie związane ze źródłami zanieczyszczeń i z koniecznością wymiany pieców grzewczych lub podłączeń do sieci (do uszczegółowienia odpowiednio do wieku).

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. Sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama