apel w sprawie jakości paliw stałych

Apel w sprawie jakości paliw stałych

Zarząd Województwa Małopolskiego zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego i Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii z apelem o wprowadzenie rygorystycznych norm jakościowych dla paliw stałych – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Jak zaznacza UMWM, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydowanie negatywnie odniósł się do projektu rozporządzenia ministerstwa energii w tej sprawie.

Marszałek województwa małopolskiego i apel w sprawie jakości paliw stałych

„Rozporządzenie w wersji oczekiwanej przez społeczeństwo ma doprowadzić do wyeliminowania z rynku węgla o złej jakości oraz odpadów węglowych. Zaproponowany projekt nie daje realnej szansę na poprawę jakości powietrza” – napisał Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.

„Kolejny raz zwracam się z apelem o wprowadzenie rygorystycznych norm jakościowych dla paliw stałych dopuszczonych do stosowania w sektorze bytowo-komunalnym. Zdecydowanie negatywnie przyjmuję projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych z dnia 26 lipca 2018 wersja 1.0, skierowany do konsultacji pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r.” – można przeczytać w apelu marszałka Krupy.

Jak zaznacza szef Zarządu Województwa Małopolskiego, Rozporządzenie powinno doprowadzić do wyeliminowania z rynku węgla o złej jakości oraz odpadów węglowych. Takie są oczekiwania społeczne. Natomiast w opinii marszałka, projekt rozporządzenia zaproponowany przez ministra energii tych oczekiwań i pokładanych w nim nadziei nie spełnia.

„Pozytywnie oceniam nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Jednak to jej rozporządzenie wykonawcze ma jednoznacznie określić parametry jakościowe paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży. Bez wprowadzenia restrykcyjnych regulacji w rozporządzeniu, wysiłek który włożono w przygotowanie przepisów zostanie zaprzepaszczony” – podkreśla Jacek Krupa.

Brak realnych szans na poprawę jakości powietrza

Według marszałka Krupy, omawiany projekt rozporządzenia nie daje realnej szansy na poprawę jakości powietrza. Bowiem wejście w życie rozporządzenia w projektowanym kształcie, będzie realnym przyzwoleniem na sprzedaż paliw złej jakości.

„Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4 Konstytucji) oraz ochrona środowiska (art. 74 ust. 2 Konstytucji). W związku z powyższym obowiązkiem władz jest podjęcie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi prowadzi do przedwczesnych zgonów, schorzeń układu krążenia i układu oddechowego, w tym zwiększonej liczby hospitalizacji oraz przyjęć na oddziałach ratunkowych w wyniku zawału serca oraz udaru mózgu. Dodatkowo benzo(a)piren jest substancją o silnych własnościach mutagennych i kancerogennych (przyczynia się m.in. do raka płuc). Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest ogrzewanie gospodarstw domowych paliwami stałymi, których jakość nie spełnia żadnych norm. To dlatego tak istotne jest wprowadzenie przepisów ograniczających sprzedaż paliw złej jakości.” – można przeczytać w apelu do premiera i ministra energii.

Marszałek podkreśla, że „Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w zaproponowanym przez Ministerstwo kształcie to w sprzedaży pozostanie węgiel o niskiej kaloryczności – 17 MJ/kg, jednocześnie o bardzo wysokiej zawartości siarki – nawet 2,1%. Rozporządzenie dopuszcza do sprzedaży miał o zawartości popiołu równej nawet 31%, a wilgoci równej nawet 27%. Są to podstawowe parametry, które mają wpływ na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Zgodnie z badaniami, nowoczesne kotły są niskoemisyjne, pod warunkiem że używa się w nich dobrej jakości paliwa. Wartości w rozporządzeniu powinny być zgodne z wartościami zalecanymi w instrukcjach i dokumentacjach technicznych nowoczesnych kotłów oraz stosowanymi w laboratoriach akredytowanych, które badają kotły na paliwa stałe”.

Według marszałka małopolski, warunkami koniecznymi do poprawy jakości powietrza, a w dłuższym czasie do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania problemu smogu, jest sprzedaż dobrej jakości węgla wraz z odpowiednim systemem monitoringu i kontroli. „Rozporządzenie, w przedstawionym kształcie nie zbliża nas do tego celu.” – podsumowuje Jacek Krupa.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama

partner medialny