Innowacyjna biogazownia

Startuje przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia”

Zielona transformacja energetyczna stawia przed nami wiele technologicznych wyzwań. Aby im sprostać konieczne jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, które swoimi działaniami wspierać chce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jak zaznacza NCBiR, jednym z planowanych projektów jest opracowanie biogazowni mogącej przetwarzać w biogaz, w procesie technologicznym, szeroki wachlarz odpadów organicznych. Ma temu służyć przedsięwzięcie pn. „Innowacyjna biogazownia”. Inicjatywa ta wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu i finansowana jest z funduszy europejskich.

Energia z odpadów z przemysłu rolno-spożywczego – przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia”

Jednym z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest biomasa – przypomina NCBiR i dodaje, że pozwala ona wytwarzać z substratów organicznych biogaz (po procesie uzdatniania także paliwo gazowe – biometan, który jest odpowiednikiem gazu zimnego), oraz w konsekwencji nawozy organiczne. Zamyka to cykl obiegu biogenów zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej (gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ). Wytworzony biogaz przetwarzany jest najczęściej w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP) na energię elektryczną i ciepło. Niestety, proces ten nie jest przeprowadzany optymalnie, co skutkuje jego niską efektywnością – podkreśla NCBiR i dodaje, że chce to zmienić i w ciągu trzech lat zrewolucjonizować polski sektor biogazowy.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia”. Jakich biogazowni potrzebujemy w Polsce?

Ministerstwo Aktywów Państwowych oszacowało, iż nominalna moc większości biogazowni w Polsce wykorzystywana jest tylko w 60% – podaje NCBiR i wskazuje, iż zdaniem ekspertów rozwój tej gałęzi gospodarki jest bardzo trudny, a nawet niemożliwy. Wynika to z kilku powodów. Jednym z nich jest niska odporność instalacji na zmiany parametrów fizykochemicznych wprowadzanych substratów. Problemy generuje również wymagający proces obsługi wielu instalacji, dlatego NCBiR chce opracować uniwersalną, zautomatyzowaną i prostą w obsłudze technologię, która będzie również samowystarczalna energetycznie. Ma ona wykorzystywać ogólnodostępne substraty, w tym także odpady kat. 2 i 3. W przedsięwzięciu „Innowacyjna biogazownia” chodzi o instalację, której działanie nie będzie wymagać ciągłego, specjalistycznego nadzoru operatorskiego nad przebiegiem procesu, cechować się zaś będzie niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Przewidywana cyfryzacja i automatyzacja użytkowania wpisuje się w trend promowany przez Ministerstwo Rozwoju, jakim jest Czwarta Rewolucja Przemysłowa – Przemysł 4.0. Opracowany projekt ma rozwiązać również problem emisji uciążliwych dla człowieka odorów. Wywołują one często intensywne protesty społeczne i uniemożliwiają zlokalizowanie instalacji w korzystnym dla niej miejscu. Uciążliwość zapachów jest często dużą barierą rozwojową tego sektora.

„Innowacyjna biogazownia” – nowe miejsca pracy i produkcja energii zamiast importu

Rozwój produkcji biometanu przyczynić się ma do pobudzenia sektorów gospodarki z nim związanych. Dzięki intensyfikacji działań w tym obszarze, powstaną nowe, liczne lokalne miejsca pracy w regionach wiejskich – podkreśla NCBiR i dodaje, że rozkwit branży poprawi kondycję firm produkujących innowacyjne biogazownie oraz sytuację ich kontrahentów. To z kolei może dać impuls do polepszenia się rynku krajowego i umożliwienia eksportu polskich technologii.

Szacuje się, że w Polsce wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego oraz komunalnego wynosi 8,5 mld m3 metanu, co można przeliczyć na moc o wartości od 3,6 do 5,5 GW. Dla porównania, w 2017 r. w kraju zużyto ok. 17 mld m3 gazu ziemnego, z czego 13,5 mld m3 pochodziło z zagranicy. Z tych szacunków wynika, że 60% importowanego surowca można zastąpić produkcją biometanu z polskich odpadów. Należy podkreślić, że pozwoli to na uniezależnienie się energetyczne wielu gmin. Kolejną korzyścią płynącą z rozwoju tego sektora w naszym kraju, jest lepsze zagospodarowanie biomasy pochodzenia rolno-spożywczego. Pozwoli to na wprowadzenie GOZ w zakresie biogenów i eliminację sztucznego nawożenia pól. To szczególnie ważny element projektu – podkreśla NCBiR.

„Innowacyjna biogazownia” – projekt zgodny z Europejskim Zielonym Ładem

Technologia opracowana w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” ma usprawnić dekarbonizację polskiego systemu energetycznego, a tym samym skrócić łańcuch dostaw paliw kopalnych. Obydwa te działania są wymagane przez Wspólnotę w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to plan mający na celu przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Planowane efektywne i zrównoważone wykorzystywanie biomasy doskonale wpisuje się w te założenia – przekonuje NCBiR.

W ciągu trzech lat NCBiR, dzięki przedsięwzięciu „Innowacyjna biogazownia”, chce odmienić sektor biogazowni w Polsce. Na ten cel przygotowano budżet w wysokości 29,5 mln zł. Jest to tylko jedno z kilku przedsięwzięć prowadzonych przez NCBR, które mają na celu zmianę reguł gry polskiej gospodarki. W ramach tej transformacji, opracowane mają być również m.in.: nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy budynki efektywnie energetyczne. Wszystkie te przedsięwzięcia zostały wybrane pod kątem ich potencjału masowego wdrożenia i możliwości stania się polską specjalnością.

„Innowacyjna biogazownia” – projekt

Aktualne informacje oraz dokumentację przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) – dopowiada NCBiR.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. NCBiR

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama