na rzecz czystszego Bałtyku

Naukowcy z PG na rzecz czystszego Bałtyku

Politechnika Gdańska (PG) poinformowała, że znalazła się wśród siedmiu instytucji akademickich i badawczych z sześciu krajów zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego, które zajmują się wypracowaniem narzędzi przeznaczonych dla planistów miejskich w zakresie planowania przeciwpowodziowego.

Chodzi o projekt „NOAH”, w którym uczestniczy także dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Przedsięwzięcie, w które zaangażowane są także dwie organizacje patronackie, ma pomóc miastom lepiej zapobiegać zagrożeniom powodziowym, a w efekcie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

Dwie katedry Politechniki Gdańskiej w projekcie NOAH

Jak zaznacza PG, celem projektu „NOAH”, w który zaangażowanych jest w sumie 18 podmiotów, jest stworzenie koncepcji kompleksowego planowania i wdrożenia inteligentnych systemów odwodnieniowych (opartych na planowaniu zlewniowym) do codziennych praktyk miast i służb wodociągowo-kanalizacyjnych. Partnerami projektu kieruje Uniwersytet Techniczny w Tallinie. Osiągnięcie celu projektu ma się przyczynić do zmniejszenia, nawet o połowę, napływu zanieczyszczeń z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego wskutek powodzi.

Na Politechnice Gdańskiej projekt realizowany jest przez dwie katedry z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Są to Katedra Hydrotechniki oraz Katedra Technologii Wody i Ścieków. Działania badawcze prowadzone są we współpracy z przedsiębiorstwem „Wodociągi Słupsk”. Naukowcy badają wpływ opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący na terenie Słupska.

Planowany system monitoringu obejmujący pomiar poziomu wypełnienia kanałów zintegrowany z siecią deszczomierzy zlokalizowanych na terenie miasta umożliwi zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do ryzyka wystąpienia zjawisk powodziowych wraz z oceną ich potencjalnych skutków dla środowiska. Dane meteorologiczne z deszczomierzy i techniczne z punktów pomiarowych na istniejących kolektorach ściekowych będą wykorzystane m.in. do opracowania modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego miasta przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych. Analiza danych i uzyskanych wyników umożliwi wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań technicznych, które będą miały wpływ na ograniczenie ilości zanieczyszczeń w ściekach i wodach opadowych zrzucanych do rzeki Słupi i w konsekwencji do Morza Bałtyckiego – mówi dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik projektu na Politechnice Gdańskiej.

Projekt NOAH na rzecz czystszego Bałtyku

Projekt NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami wskutek powodzi, wywołanymi intensywnymi opadami na obszarach miejskich” jest finansowany przez Europejską Wspólnotę Terytorialną w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Priorytet 2: Zasoby naturalne, Cel 2.1: Czyste wody). Łączny budżet projektu to niespełna 3 mln euro, z czego dofinansowanie wynosi ponad 2,4 mln euro. Udział PG w całkowitym budżecie sięga niemal 162 tys. euro. Realizacja projektu ma potrwać do 30 czerwca 2021 r.

Politechnika Gdańska podkreśla przy tym, że skuteczne zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych jest obecnie jednym z największych problemów środowiskowych, z którymi borykają się miasta usytuowane nad Morzem Bałtyckim.

Zmiany klimatu wiążą się ze wzrostem intensywności opadów i burz w tym regionie, z którymi nie są w stanie poradzić sobie obecne miejskie systemy odwadniające, czego skutkiem są coraz częstsze wylania i powodzie. Te z kolei zwiększają ryzyko odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków spłukiwanych z zanieczyszczonych powierzchni miast, co jest szkodliwe dla ludzi i środowiska ze względu na nadmierny ładunek substancji biogennych i niebezpiecznych oraz mikroorganizmów patogennych – podkreśla prof. Magdalena Gajewska.

Politechnika Gdańska podkreśla przy okazji, że jest liderem także innego projektu związanego z ochroną środowiska Bałtyku. Mowa o projekcie pn. „RBR – Reviving Baltic Resilience” w ramach programu Interreg South Baltic. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Hupki z Katedry Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym rozwija technologie umożliwiające poprawę stanu środowiskowego regionu bałtyckiego, a przede wszystkim wód Bałtyku.

Na podstawie media.pg.gda.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama