Międzyuczelniana Akademia Klimatu

Międzyuczelniana Akademia Klimatu utworzona przez trzy uczelnie

3 lutego trzy uczelnie – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) i Uniwersytet Wrocławski (UW) – zawarły umowę dotyczącą powstania wyjątkowego w skali kraju konsorcjum studiów podyplomowych, jakim ma być Międzyuczelniana Akademia Klimatu.

Międzyuczelniana Akademia Klimatu – studium utworzone przez AGH, SGH i UW

Studium Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to, wg AGH, unikatowa inicjatywa trzech uczelni – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (FBOŚ), Fundacji Biznes dla Klimatu (FBdK) i Fundacji Edukacji Klimatycznej (FEK). Umowę podpisali rektorzy uczelni: w imieniu AGH – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, ze strony SGH – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, a UW reprezentował prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.

Międzyuczelniana Akademia Klimatu to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Przedsięwzięcie niezwykle ważne i odpowiadające na aktualne potrzeby

Zmiany klimatu i towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Chcemy wychodzić im naprzeciw i proponować rozwiązania na wielu płaszczyznach. Międzyuczelniana Akademia Klimatu jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym i odpowiadającym na aktualne potrzeby. Wkład merytoryczny AGH do programu studiów podyplomowych będzie dotyczył m.in. technicznych aspektów adaptacji do zmian klimatu. Chcemy przekazywać wiedzę dotyczącą konsekwencji płynących z obecnych zmian dla jakości naszego życia czy konieczności realizacji zobowiązań na poziomie globalnym czy europejskim. Istotnymi aspektami dla naszej uczelni są także ścisła współpraca z przedstawicielami biznesu, instytucji finansowych i organizacji pozarządowych, które na co dzień zajmują się ochroną klimatu i mogą być dla nas cennym wsparciem. MAK tworzą trzy bardzo dobre ośrodki naukowe. Każda z uczelni wnosi merytorycznie wartość typową dla danej jednostki. Tym samym nasze studia będą tworzone przez doskonałych inżynierów, ekonomistów i humanistów. Jestem przekonany, że z naszej oferty kształcenia będą z dużym zaangażowaniem i pasją korzystać słuchacze różnych sektorów i branż, którzy za priorytet stawiają sobie ustawiczną pracę z jednym z naszych największych wyzwań cywilizacyjnych – zmianą klimatu – powiedział rektor AGH.

Międzyuczelniana Akademia Klimatu – liderem konsorcjum będę uczelnie na zmianę

Zgodnie z umową funkcję lidera konsorcjum będą obejmowały kolejno strony umowy, każda przez okres jednej edycji studiów. Na pierwszego lidera wyznaczono SGH, a następnie w kolejności w roli tej wystąpią AGH i Uniwersytet Wrocławski.

Jestem niezwykle rad, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie inaugurowała działalność konsorcjum. Studium MAK opracowano z myślą o osobach żywotnie zainteresowanych sposobami przeciwdziałania zmianom klimatycznym i adaptacji do ich skutków. Kooperacja instytucji, firm z różnych sektorów czy uczelni wyższych w dzisiejszych czasach, kiedy kryzys klimatyczny jest faktem, wydaje się niezbędna, a wręcz nieunikniona. Ze zmianami klimatu sami sobie nie poradzimy, stąd właśnie idea konsorcjum. Nasze trzy uczelnie podążają zatem wprost za tym, co głosi ONZ, a mianowicie, że edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnych działań w reakcji na zmianę klimatu – nasze największe wyzwanie cywilizacyjne – podkreślił rektor SGH.

Międzyuczelniana Akademia Klimatu – odpowiedź na globalne wyzwanie

Zmiany klimatyczne to wyzwanie globalne, jedno z najważniejszych w dzisiejszym świecie. To problem, z którym nauka musi się mierzyć, jeśli mamy przetrwać jako gatunek. Od stycznia 2022 r. jesteśmy jako Uniwersytet Wrocławski częścią europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus. Budując uniwersytet europejski, wzmacniamy naszą obecność międzynarodową, ale równie istotne jest, żeby w ramach współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce rozwiązywać i uczyć rozwiązywać globalne problemy tu i teraz, w Polsce. Bez wątpienia czołową polską szkołą wyższą techniczną jest AGH, z kolei SGH to najwyższa marka na rynku szkół ekonomicznych. Współpraca, którą rozwijamy poprzez MAK to pewność rozwoju najwyższej jakości oferty dydaktycznej i praktyki badawczej dla naszych trzech uczelni – zauważył rektor UW.

Jak tworzyć ofertę kształcenia ustawicznego?

Zajęcia w ramach MAK będą organizowane przez wszystkie uczelnie współtworzące Studium i będą prowadzone przez starannie dobranych wykładowców, w tym uznanych specjalistów, także przedstawicieli innych uczelni wyższych i biznesu – podaje AGH.

Inicjatywy takie jak MAK to idealny przykład tego, jak we współpracy ze środowiskiem biznesowym należy tworzyć nowoczesną ofertę kształcenia ustawicznego dla specjalistów. W dobie zmian klimatycznych i wiążących się z nimi wyzwań, tak holistyczne oraz interdyscyplinarne podejście prezentowane przez MAK jest bardzo potrzebne, a udział w Studium z pewnością będzie stanowić realne wsparcie dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się tą problematyką. Stąd jestem dumny, że nasz Bank został zaproszony do współpracy i ma możliwość zaangażowania się w promocję i rozwój tego cennego, międzyuczelnianego projektu edukacyjnego – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

Międzyuczelniana Akademia Klimatu narzędzie do przekazania interdyscyplinarnej wiedzy

Jako prezes Zarządu Ecol-Group i członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej dałem impuls do dyskusji o międzyuczelnianej edukacji klimatycznej w marcu 2021 r. Dyskusje o projekcie podjęli przedstawiciele wielu uczelni, w szczególności Wojciech Hann (prezes Zarządu BOŚ i przewodniczący Rady Uniwersytetu Wrocławskiego) i Szymon Malinowski (portal Nauka o Klimacie i Uniwersytet Warszawski). Od pierwszych spotkań braliśmy pod uwagę interdyscyplinarność obszaru zagadnień nauki o klimacie i związaną z tym konieczność powiązania aspektów środowiskowych, inżynierskich oraz ekonomicznych. Tak wyłonił się zespół: Tomasz Bergier (AGH), Dorota Niedziółka (SGH), Maciej Kryza (Uniwersytet Wrocławski), który podjął niezwykłe wyzwanie powołania pierwszej w Polsce Międzyuczelnianej Akademii Klimatu. Dziś mamy efekt ich ciężkiej pracy i wielką satysfakcję z podpisania umowy, deklarując jednocześnie dalsze wsparcie w rozwoju inicjatywy poprzez nasze fundacje: Banku Ochrony Środowiska, Edukacji Klimatycznej oraz Biznes dla Klimatu, a także udział w pracach Rady Konsultacyjnej – wskazał Wojciech Falkowski, założyciel FBdK.

Jak zaznacza AGH, celem Studium MAK jest uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy, wypracowanie szerszej perspektywy, połączenie wszechstronnego spojrzenia z branżowym profesjonalizmem. Umowę w sprawie konsorcjum studiów podyplomowych zawarto na czas nieokreślony.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. AGH w Krakowie

Partner Portalu

Partner Portalu