Mapa Drogowa zaktualizowana

Projekt Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych – CENTREVITAL, przygotowany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej w obszarze zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska człowieka.
 
Głównymi celami badawczymi CENTREVITAL będzie uzyskanie rozwiązań pozwalających na zastosowanie wyników interdyscyplinarnych badań dla rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych. Projekt wpisano na listę w wyniku sierpniowej aktualizacji, razem z 19 innymi koncepcjami. Zaktualizowana Mapa zawiera 53 propozycje: 30 z nich to przedsięwzięcia krajowe. Spośród projektów obecnych na tej liście 13 znajduje się w fazie realizacji.
 
Złożone propozycje były oceniane przez dwóch recenzentów krajowych i dwóch zagranicznych oraz opiniowane przez zespół doradczy ds. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Pod uwagę brano jakość merytoryczną projektu (naukową, innowacyjną), ogólnokrajowy lub ponadnarodowy charakter proponowanej infrastruktury badawczej, stopień dojrzałości projektu, proponowaną lub możliwą w przyszłości konsolidację z innymi ośrodkami badawczymi lub projektami o skali ogólnokrajowej oraz potencjał badawczy wnioskodawcy.
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że umieszczenie propozycji przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej na Mapie nie stanowi promesy finansowania jego realizacji. Zwiększy to jednak szanse uzyskania wsparcia z budżetu krajowego oraz będzie warunkiem niezbędnym dla otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej.
 
Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej to lista przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki i wzrostu jej konkurencyjności. Kolejna jej aktualizacja zostanie ogłoszona na przełomie lat 2016/2017.
 
Na podstawie: www.ietu.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu