Granty w ramach programu Iconic Scholars

Granty w ramach programu Iconic Scholars przyznane

Profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej (PG), przyznał pierwsze granty w ramach programu Iconic Scholars. Finansowe wsparcie otrzymali: dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG oraz dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Wydziału Chemicznego. Na realizację projektów badawczych wyróżnionych naukowców przeznaczono po 350 tys. zł.

Jaki cel mają granty w ramach programu Iconic Scholars

Jak tłumaczy PG, Iconic Scholars to program, którego celem jest pozyskiwanie uczonych o światowej rozpoznawalności oraz wspieranie rozwoju pracowników gdańskiej uczelni o szczególnym potencjale w zakresie budowania znaczącej pozycji w nauce światowej. Wsparcie finansowe i organizacyjne najbardziej obiecujących naukowców uczelni może obejmować m.in. środki na zakup i utrzymanie aparatury badawczej oraz budowę i utrzymanie zespołu badawczego. Wnioski o wsparcie mogą składać prorektorzy, dziekani, a także przewodniczący rad dyscyplin i dziedzin naukowych oraz koordynatorzy centrów POB. Wsparcie przyznaje rektor na podstawie negocjacji i oceny eksperckiej przeprowadzanej przez wskazane przez rektora osoby. Program przewiduje też premie m.in. za uzyskanie statusu Clarivate Highly Cited Researcher i za autorstwo lub współautorstwo publikacji typu „article” w czasopismach Nature lub Science.

Granty w ramach programu Iconic Scholars na badania procesów chemicznego oczyszczania wody i ścieków

Celem badań realizowanych przez dr. hab. inż. Grzegorza Boczkaja, prof. PG, jest opracowanie efektywnych procesów chemicznego oczyszczania wody i ścieków za pomocą najbardziej perspektywicznych rozwiązań, polegających na wywołaniu ukierunkowanych reakcji utleniania albo redukcji z reaktywnymi formami tlenu lub wodoru – tłumaczy PG

Badania mają być prowadzone z zastosowaniem utleniaczy zewnętrznych w postaci nadsiarczanów oraz podsiarczanów – co stanowi obecnie najbardziej popularny kierunek badań – jednak bieżący monitoring aktualnych doniesień w literaturze, prowadzony podczas realizacji projektu, może wykazać zasadność realizacji badań w oparciu o inne innowacyjne rodzaje reagentów – dodaje uczelnia.

Efektywność i mechanizmy degradacji będą porównywane z klasycznymi reagentami stosowanymi jako utleniacze bądź reduktory. W celu efektywnej aktywacji wprowadzanych odczynników do generowania indywiduów rodnikowych zastosowane zostaną dodatkowe czynniki w postaci zjawiska kawitacji, światła UV, ultradźwięków oraz katalizatorów heterogenicznych – mówi prof. Grzegorz Boczkaj.

Badania będą realizowane we współpracy z naukowcami z USA i Chin, a także Indii, Pakistanu i Iranu.

Granty w ramach programu Iconic Scholars – drugi projekt

Drugi z projektów wspartych grantem w ramach programu Iconic Scholars realizowany jest przez dr hab. inż. Justynę Płotkę-Wasylkę, prof. PG. Dotyczy on opracowania metody oznaczania wybranych biomarkerów popularnych ksenobiotyków (i ich metabolitów) w próbkach moczu zaabsorbowanego w żelu pieluchy jednorazowej noworodków i dzieci, które nie kontrolują jeszcze mikcji – wskazuje PG.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama