Centrum Ekoinnowacji – plac budowy przekazany

W czwartek 13 maja Politechnika Gdańska (PG) przekazała plac pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG (CEI) wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy inwestycji. Jest nim konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal (partner). Nowoczesne i ekologiczne centrum naukowo-badawcze będzie gotowe najpóźniej jesienią 2022 r., a koszt jego budowy to niemal 80 mln zł – zaznaczyła PG.

Centrum Ekoinnowacji – będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych

Przekazanie placu budowy przez Politechnikę Gdańską nastąpiło po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu, 29 kwietnia br., umowy na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu: Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Sygnatariuszami umowy byli m.in. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Mariusz Miler, kanclerz uczelni, a także Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal – podała kilkanaście dni temu pomorska uczelnia.

Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. Budowa CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Niecierpliwie oczekujemy na realizację tej niezwykle ważnej i potrzebnej inwestycji – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Polimex Infrastruktura zbuduje obiekt, który stanowić będzie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. energooszczędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. To również pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych – dodał Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal.

Ekologiczne technologie w nowoczesnych laboratoriach Centrum Ekoinnowacji

Jak wskazuje uczelnia, CEI ma być nowoczesnym budynkiem, który będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Zaprojektowano go w miejscu dawnej hali hydro Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG – w sposób przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii.

Centrum będzie wykorzystywane m.in. przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby proekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Uczenia zaznacza, że obiekt zaprojektowało wyłonione w konkursie trójmiejskie biuro architektoniczne FORT, a głównym projektantem budynku jest prof. Antonii Taraszkiewicz. Będzie to wolnostojący, czterokondygnacyjny budynek, którego kondygnacje nadziemne zajmować będą głównie sale dydaktyczne i konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w części podziemnej zaplanowano przestrzeń na garaż i pomieszczenia magazynowe.

Realizacja zakończy się w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli jesienią 2022 roku. Wartość inwestycji to 79,7 mln zł.

Budowa w oparciu o unijne dofinansowanie

Rozpoczęcie budowy Centrum Ekoinnowacji było możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków unijnych w wysokości 20 mln zł, dzięki współpracy PG z Agencją Rozwoju Pomorza – jednostką samorządu województwa pomorskiego, która zajmuje się obsługą funduszy europejskich i jednocześnie wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych o wysokim znaczeniu regionalnym – zaznacza PG.

Specjalizacje Centrum Ekoinnowacji

Planowana inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Działalność centrum będzie skupiona na kilku obszarach. W obszarze „Środowisko” tematami wiodącymi będą: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa. W zakresie „Energia” prace CEI koncentrować się będą na takich zagadnieniach, jak: efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. W obszarze „Budownictwo” CEI skupiać się ma na energooszczędnym budownictwie kubaturowym i transportowym, a także ma konstrukcyjnych podstawach instalacji energetycznych, a w sferze „Mobilność” w centrum zainteresowań ma być infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski i rozwój proekologicznych form transportu.

Obszar „Rewitalizacja”, to pole, na którym CEI skoncentruje się na przestrzeniach publicznych i przyjaznych mieszkańcom, na budownictwie energooszczędnym, a także na rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych.

Na polu „Edukacji” planowane jest kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, a w obszarze „Przemysłu” CEI ma się skupić na transferze wiedzy i kompetencji do gospodarki.

Na podstawie media.pg.edu.pl

rys. PG