zmniejszyć emisje

Zmniejszyć emisje – dofinansowanie z POIiŚ-u

Pod koniec września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o kolejnych naborach projektów w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wyniesie łącznie 630 mln zł.

Wytwarzanie energii z OZE

Trzeci nabór w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej kierowany jest do przedsiębiorców. Jak podaje NFOŚiGW, chodzi o przedsiębiorców, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł. Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Na pomoc finansową w formie dotacji i w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych przewidziano w sumie 100 mln zł. Wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt nie może jednak przekraczać 15 mln euro.

Efektywność energetyczna w mieszkaniówce

Z kolei spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na pozyskanie pieniędzy w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł. Pieniądze te będą przyznawane w formie pomocy zwrotnej. 100 mln zł dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Kolejne 200 mln zł będzie udostępnione spółdzielniom i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Warunkiem przystąpienia do trzeciego już konkursu (dla wnioskodawców ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich, z wyłączeniem miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) jest przygotowanie projektów o minimalnej wartości 1 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania wynosi do 75%.

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

O unijne dofinansowanie z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W ramach tego działania o dofinansowanie ubiegać się mogą cztery typy projektów. Chodzi o przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Kolejny typ projektów to budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych. Wsparcie będzie też przyznawane na budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Kolejny typ dofinansowywanych przedsięwzięć dotyczy podłączeń budynków do sieci ciepłowniczej, mających na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Do rozdysponowania w postaci dotacji jest w tym przypadku 100 mln zł dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dla pozostałych projektów zarezerwowano 50 mln zł. Tutaj także obowiązuje maksymalny próg dofinansowania wynoszący nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych.

W ramach tego naboru nie powinny być zgłaszane przedsięwzięcia, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego regionalnego programu operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Ostatni nowy konkurs dotyczy poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Jest on dedykowany przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz działającym w ich imieniu jednostkom organizacyjnym, a także podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będących przedsiębiorcami oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

W ramach poddziałania 1.6.2. dofinansowaniem objęte są trzy rodzaje projektów. Pierwszy rodzaj to budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji. Drugi rodzaj to wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych. Trzeci rodzaj obejmuje budowę sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiającą wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach. Zarezerwowano 50 mln zł bezzwrotnej pomocy dla projektów realizowanych na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 30 mln zł dotacji dla pozostałych przedsięwzięć (ponownie do 85% wydatków kwalifikowanych).

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 30 października i potrwa do 29 grudnia br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOSiGW

fot. pixabay.com

Partner Portalu

Partner Portalu