Zielony budżet miasta Katowice – rekordowe wyniki czwartej edycji

Po publikacji zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców Katowic w budżecie obywatelskim, magistrat zaprezentował wyniki IV edycji zielonego budżetu miasta. W 2024 r. zostanie zrealizowanych rekordowe 108 zadań za kwotę blisko 3 mln zł – podał Urząd Miasta Katowice (UM).

Zielony budżet elementem wyróżniającym Katowice

W Katowicach, oprócz środków w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy dysponują dodatkową pulą pieniędzy. Mogą je przeznaczyć na swoje pomysły wspierające poprawę jakości środowiska przyrodniczego w mieście. Łączna wartość obu działań to ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln przeznaczone są na zadania z „Zielonego Budżetu” miasta.

– „Zielony Budżet” stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. O tym jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. W tym roku było ich 201. Rekordowe 156 wniosków przeszło pozytywną weryfikację, dotyczącą możliwości ich realizacji i zostało poddanych ocenie przez powołany w tym celu zespół oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 108 spośród zgłoszonych zadań, przy czym 15 z nich to propozycje ogólnomiejskie – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Założenie jest proste – przekonuje magistrat. Do „Zielonego Budżetu” mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły tylko z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Każde zadanie jest sprawdzane od strony formalnej, następnie weryfikowane są możliwości jego wykonania – dodaje UM.

Projekty opiniuje zespół oceniający

– Ponieważ co roku wartość zgłoszonych zadań przekracza środki finansowe przeznaczone na ich realizację, rekomendacje, które zadania najpełniej wpisują się w ideę „Zielonego Budżetu”, wydaje powołany zespół oceniający. Zespół oceniający wskazał 107 zadań do realizacji. Jednak dodatkowo zarekomendował propozycję pt. „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki”, na którą zabrakło środków w puli zadań ogólnomiejskich. Kwota na to zadanie pochodzi z niewykorzystanych środków na zadania lokalne – wskazał Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach (ZZM).

Zespół oceniający tworzą specjaliści z ZZM. Wsparciem w ocenie byli przedstawiciele środowisk naukowych: dr hab. Edyta Sierka, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański. Natomiast stronę społeczną reprezentowała Natalia Szyszko, prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna. W obradach udział brali także przedstawiciele tych komórek UM i miejskich jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej.

W ośmiu dzielnicach zespół oceniający zarekomendował do realizacji wszystkie zadania, które przeszły pozytywną weryfikację merytoryczną. To: Brynów cz. Wschodnia – os. Zgrzebnioka, os. Witosa, os. Tysiąclecia, Dąb, Janów – Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec i Podlesie.

Dużo ciekawych projektów

W tegorocznej edycji wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazło się dużo ciekawych – w opinii miejskich urzędników – projektów. Wśród zadań ogólnomiejskich wymienić można chociażby pomysł organizacji kąpieli leśnych dla katowickich seniorów w parkach znajdujących się na terenie miasta. Nowe łąki kwietne zostaną posiane na os. Paderewskiego, os. Witosa oraz w Kostuchnie, a w Zawodziu, w pobliżu X LO powstanie ogród lawendowy. Do realizacji przeznaczone zostało również zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki”. Zakłada ono dogęszczenie zieleni, nowe nasadzenia, dosadzenie drzew, pielęgnację drzewostanu historycznego oraz utworzenie zielonej zapory odgradzającej park od autostrady A4. Rewitalizację przejdą także skwery: przy ul. Koszalińskiej, skwer Macharskiego w Dębie oraz na wysokości ul. Krakowskiej 136 w Szopienicach-Burowcu. Natomiast w Załęskiej Hałdzie, w pobliżu skrzyżowania ul. Przekopowej i Załęska Hałda powstanie „Zielony Zakątek” z mini łąką kwietną, ławką i stołem. Ma to pozwolić na integrację mieszkańców dzielnicy. Z kolei w Nikiszowcu, w ramach zadania „Zielony rynek na Nikiszowcu”, stworzona zostanie zielona strefa składająca się z drzewek, kwietników i ławek.

Zielony budżet – z pulą środków rzędu 3 mln zł

Podobnie jak w latach ubiegłych do realizacji przeznaczone zostaną zadania dotyczące montażu pojemników zbierających deszczówkę. Może ona być później wykorzystywana do podlewania pobliskich roślin, m.in. w Zawodziu i Wełnowcu-Józefowcu. Zamontowane zostaną także budki lęgowe dla ptaków m.in. w parku Kościuszki oraz Kostuchnie. Natomiast w Ligocie-Panewnikach będą one dodatkowo wyposażone w kamery umożliwiające poznawanie życia lęgowego ptaków. Realizowane również będą warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, ale również z zakresu hortiterapii (w Murckach) i florystyczne (w Zarzeczu).

Listę zadań przeznaczonych do realizacji w ramach IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice znaleźć można na stronie bo.katowice.eu w zakładce „Aktualności”.

„Zielony Budżet” to pula środków w wysokości 3 mln zł, wydzielona z budżetu miasta, która przeznaczona jest na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do UM. Tam następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji. W trzech dotychczas zakończonych edycjach „Zielonego Budżetu” do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZZM w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu