Zielone światło na finansowanie

Zielone światło na finansowanie ze środków europejskich pięciu programów

Europejski Bank Inwestycyjny zarządzający Funduszem Modernizacyjnym na poziomie Unii Europejskiej dał zielone światło na finansowanie ze środków europejskich pięciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Chodzi o następujące programy wsparcia w obszarze priorytetowym: „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, „Kogeneracja dla Ciepłownictwa”, „Digitalizacja sieci ciepłowniczych”, a także „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” oraz „Wsparcie wykorzystania magazynów energii na cele stabilizacji sieci”.

Zielone światło na finansowanie dwóch programów kogeneracyjnych i digitalizację sieci ciepłowniczych

„Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” (budżet 2 mld zł) – to program dedykowany przedsiębiorstwom, elektrowniom i elektrociepłowniom o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Z kolei „Kogeneracja dla Ciepłownictwa”, z budżetem 3 mld zł, jest programem skierowanym do przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, u których całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego wynosi nie mniej niż 50 MW. Tutaj również wsparciem objęte będą inwestycje budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

„Digitalizacja sieci ciepłowniczych” to program z budżetem wysokości 0,5 mld zł, adresowany do przedsiębiorstw energetycznych. Jego celem ma być budowa i przebudowa systemu telemetrii i telemechaniki, polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego. Chodzi w nim także o monitorowanie parametrów jakościowych przesyłu ciepła/chłodu, przekazywanie informacji o zakłóceniach w pracy sieci i węzłów, a także o lokalizację awarii i odczyt na odległość wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych – tłumaczy NFOŚiGW.

Zielone światło na finansowanie także na paliwa alternatywne w energetyce i magazyny energii

Natomiast program „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” (budżet 1 mld zł) to inicjatywa, w ramach której wsparcie obejmować dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, po ich podłączeniu do sieci.

Ostatnim z programów wymienionych przez NFOŚiGW jest „Wsparcie wykorzystania magazynów energii na cele stabilizacji sieci”. To program dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) z budżetem na poziomie 1 mld zł. W tym programie założeniem jest  wspieranie działań inwestycyjnych OSD, mających na celu poprawę parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej i rozdzielczej m.in poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE). Realizacja tych inwestycji powinna zwiększyć techniczne możliwości przyłączania do sieci nowych rozproszonych źródeł OZE. Jak zaznacza NFOŚiGW, jest to program komplementarny z programem „Mój Prąd, którego kolejna czwarta już edycja zostanie ogłoszona i uruchomiona w I kwartale 2022 r.

Na jakich zasadach dofinansowanie dla wymienionych programów?

W odniesieniu do pierwszych czterech programów przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych oraz do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Natomiast w przypadku magazynów energii dla OSD wsparcie finansowe planowane jest w formie bezzwrotnej w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych.

Fundusz Modernizacyjny – co to takiego?

Fundusz Modernizacyjny, z którego będą pochodzić pieniądze na realizację wspomnianych wyżej polskich programów to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Główna idea jest taka, aby FM służył unowocześnieniu sektora energii w państwach UE o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.

Fundusz Modernizacyjny ma działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Sprzedaż uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Środki Funduszu Modernizacyjnego zostaną rozdysponowane do roku 2030 pomiędzy 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej, z czego Polsce przypadnie 43,41% dostępnej puli uprawnień do emisji, tj. 135 mln uprawnień do emisji, których wartość – w zależności od ich cen rynkowych oraz kursu złotówki – szacowana jest obecnie na ok. 36 mld zł.

Więcej na temat Funduszu Modernizacyjnego na stronie internetowej NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny