Zielona Tarcza

„Zielona Tarcza” wspiera przedsiębiorców

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu (MK), reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Jak zaznacza WFOŚiGW we Wrocławiu, wojewódzkie fundusze mają na ten cel do dyspozycji ponad 300 mln zł. „Zielona Tarcza” to część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty WFOŚiGW.

„Zielona Tarcza” w odpowiedzi na pandemię

Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na całą gospodarkę i poszczególne jej branże. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcom kontynowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

Zachowanie płynności finansowej, a co za tym idzie utrzymanie miejsc pracy jest szczególnie istotne podczas kryzysu spowodowanego przez epidemię COViD-19. To jedna z najważniejszych kwestii, która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej Brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych może nieść ze sobą zagrożenie niewypłacalności, a co za tym idzie bankructwa firmy – podkreśla WFOŚiGW we Wrocławiu i dodaje, że przedsiębiorcy to ważna grupa beneficjentów, korzystających ze wsparciafinansowego udzielanego przez wszystkie 16 WFOŚiGW.

W całym kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących m.in. odnawialnych źródeł energii (OZE), budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy też związanych z gospodarką odpadami – wskazuje WFOŚiGW we Wrocławiu i zaznacza, że to potężny rynek „zielonych” miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, będący często niewielkimi firmami lokalnymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu.

„Zielona Tarcza” – pomoc oferowana przez WFOŚiGW

W sytuacji kryzysowej WFOŚiGW oferują pomoc firmom, które złożyły wnioski o dofinansowanie inwestycji, oferując im m.in. możliwość udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. W dyspozycji Funduszy na ten cel zarezerwowano ponad 300 mln zł. Warunki udzielania takich pożyczek różnią się w poszczególnych funduszach, jednak dla potencjalnego pożyczkobiorcy są – wg WFOSiGW we Wrocławiu – niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. W ten sposób „Zielona Tarcza” wspiera przedsiębiorców w czasie epidemii.

Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW rozpoczyna się już od 1,5%. Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia są najczęściej ustalane w toku indywidualnych negocjacji pomiędzy danym WFOŚiGW, a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana pożyczka stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie. Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet 100% kosztów całkowitych realizowanej proekologicznej inwestycji. – By ułatwić funkcjonowanie beneficjentom, którzy realizują inwestycje proekologiczne, WFOŚiGW wprowadziły do oferty możliwość skorzystania z pożyczki na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania w związku z nagłym niedoborem środków wynikających z epidemii COVID-19. Fundusze, uruchamiając takie mechanizmy, wspierają beneficjentów w realizacji zaplanowanych i realizowanych zadań proekologicznych – zaznaczył Paweł Mirowski, przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW i jednocześnie prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

„Zielona Tarcza” – wsparcie WFOŚiGW we Wrocławiu

W ramach akcji „Zielona Tarcza” WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył na wsparcie przedsiębiorców 25 mln zł. Formy zabezpieczenia pożyczek będą ustalane w toku negocjacji pomiędzy funduszem, a pożyczkobiorcą, a wsparcie może stanowić do 100% kosztów całkowitych realizowanego zadania proekologicznego.

Podsumowując, pula środków dla dolnośląskich przedsiębiorców zarezerwowana przez Fundusz to 25 mln zł, a oprocentowanie – zależy od okresu finansowania i wynosi:

  • w przypadku pożyczki na okres do 10 lat – oprocentowanie stałe wynoszące 2,75%;
  • na okres powyżej 10 lat – oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR 12M + 50 pkt bazowych, ale nie mniej niż 1,9%.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi do 100% kosztów zadania, a okres spłaty oraz zabezpieczenia ustalane są w drodze negocjacji z WFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny