Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym – wsparcie z MF EOG

Od 22 lipca do 22 września 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie przyjmował koncepcje projektowe w ramach działania pilotażowego pn. „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”, które jest finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG). Jak zaznacza NFOŚiGW, do wykorzystania jest budżet w wysokości ponad 13 mln zł (3 mln euro).

Cel wsparcia – wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

Narodowy Fundusz podaje, że o wsparcie z MF EOG będą mogły ubiegać się podmioty zarówno prywatne, jak i publiczne, działające na zasadach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, a także organizacje pozarządowe. Możliwa jest również realizacja projektów partnerskich z udziałem podmiotów zarówno z państw-darczyńców, którymi są Norwegia, Islandia i Lichtenstein, jak i państw-beneficjentów, a także państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego, które przyczyniają się do wdrażania programu.

Jak zaznacza NFOŚiGW, propozycje projektów powinny uwzględniać realizację działań związanych z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem wytwarzania odpadów oraz uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w modelu biznesowym. Istotnymi komponentami są także rozwiązania dotyczące zrównoważonej produkcji przemysłowej, zrównoważonej konsumpcji oraz biogospodarki, a także posiadające charakter innowacyjny.

Warto pamiętać, że koncepcje powinny również zawierać elementy działań edukacyjnych oraz podnoszących świadomość społeczną w zakresie GOZ, jednak wydatki poniesione na te działania nie mogą przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym – dofinansowanie do 85% kosztów

Dofinansowanie na wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym przewidziano na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym – jak zastrzega NFOŚiGW – minimalna kwota wsparcia wynosi ponad 1,3 mln zł (300 tys. euro) a maksymalna – niemal 4,4 mln zł (1 mln euro).

Nabór projektów do dofinansowania w ramach działania „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” przebiega w dwóch etapach. Najpierw wnioskodawca wypełnia koncepcję projektową i składa ją do NFOŚiGW, gdzie koncepcje będą analizowane pod kątem oceny formalnej i merytorycznej. Następnie Ministerstwo Klimatu sporządzi projekt listy rankingowej koncepcji projektowych. Do drugiego etapu naboru zostaną dopuszczone koncepcje projektowe, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a ich łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekroczy 10 mln euro.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. annca z Pixabay

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny