Wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych

Wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych – szkolenie

Warunki naboru, kryteria oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania wniosku w ramach programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Takie tematy zostaną omówione podczas bezpłatnego szkolenia, które na 17 czerwca br. zaplanował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych tematem szkolenia w NFOŚiGW

Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów obydwóch części programu – Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV – odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3a). Zainteresowani szkoleniem, powinni zgłosić się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Funduszu.

Nabór do programu Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych trwa do 31 sierpnia br. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charakteryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego. Projekty muszą być zgodne z KIS-ami, czyli zidentyfikowanymi priorytetami gospodarczymi wspierającymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, przyjętymi przez Radę Ministrów. W obecnym naborze dofinansowanie NFOŚiGW może być udzielone w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie w przypadku aplikowania w fazie badawczo-rozwojowej oraz w formie pożyczki w przypadku aplikowania na przebadane, dojrzałe rozwiązania w fazie wdrożeniowej. Fundusz oferuje pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Wnioskodawcy muszą zaliczać się do grona przedsiębiorców.

W przypadku programu Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Dofinansowane będą projekty polegające na przeprowadzeniu u beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Realizowane przedsięwzięcia muszą w sposób bezpośredni wiązać się z: weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej oraz ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

 

partner medialny