Wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych

Wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych – szkolenie

Warunki naboru, kryteria oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania wniosku w ramach programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Takie tematy zostaną omówione podczas bezpłatnego szkolenia, które na 17 czerwca br. zaplanował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych tematem szkolenia w NFOŚiGW

Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów obydwóch części programu – Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV – odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3a). Zainteresowani szkoleniem, powinni zgłosić się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Funduszu.

Nabór do programu Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych trwa do 31 sierpnia br. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charakteryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego. Projekty muszą być zgodne z KIS-ami, czyli zidentyfikowanymi priorytetami gospodarczymi wspierającymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, przyjętymi przez Radę Ministrów. W obecnym naborze dofinansowanie NFOŚiGW może być udzielone w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie w przypadku aplikowania w fazie badawczo-rozwojowej oraz w formie pożyczki w przypadku aplikowania na przebadane, dojrzałe rozwiązania w fazie wdrożeniowej. Fundusz oferuje pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Wnioskodawcy muszą zaliczać się do grona przedsiębiorców.

W przypadku programu Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Dofinansowane będą projekty polegające na przeprowadzeniu u beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Realizowane przedsięwzięcia muszą w sposób bezpośredni wiązać się z: weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej oraz ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny