W Białymstoku dofinansują zadania na rzecz ochrony środowiska

Miasto Białystok ogłosiło nabór wniosków o dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Działania muszą być realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. Dotacje będą udzielane na zmianę ogrzewania budynków oraz instalację kolektorów słonecznych i fotowoltaiki – poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

Dofinansowanie na rzecz ochrony środowiska

Jak wyjaśnił UM, miasto Białystok dofinansuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Może ona polegać na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także zainstalowaniu ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub pomp ciepła.

Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na zmianę ogrzewania i kolektory powinni złożyć deklaracje. Mogą to zrobić bezpośrednio w UM przy ul. Słonimskiej 1, drogą pocztową lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Kolektory słoneczne ze wsparciem

Jak podał ratusz, w przypadku kolektorów słonecznych dofinansowanie wyniesie do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych – do wysokości 10 tys. zł. Do składania wniosków uprawnione są osoby fizyczne. Nabór dokumentów potrwa do 23 czerwca 2023 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane – zastrzegł magistrat.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym – właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki – i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu proekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby z niepełnosprawnościami lub pobierające świadczenia rodzinne.

Kto może otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Jak tłumaczy magistrat, o wsparcie na instalacje fotowoltaiczne mogą ubiegać się osoby fizyczne, które mają tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają montować instalację fotowoltaiczną. Konieczna jest pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego. Nie można mieć zaległości w opłatach i podatkach wobec miasta – w tym zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem. O dofinansowanie mogą starać się m.in. osoby, które zamierzają montować instalację fotowoltaiczną. Dotyczy to sytuacji, w których montaż ma być zrealizowany na istniejącym, oddanym do użytkowania budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Obejmuje to również budynki gospodarcze lub garaże wolnostojące. Dachy tych budynków nie mogą być pokryte materiałem zawierającym azbest. Budynki muszą być ogrzewane z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe. Pod warunkiem spełnienia przez nie minimum standardu emisyjnego zgodnego z piątą klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Dopuszcza się też montaż instalacji na gruncie, przy zachowaniu wyżej wymienionych wymagań co do budynków posadowionych na nieruchomości.

Dofinansowanie fotowoltaiki raz na 10 lat

Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r. Suma dofinansowania wynosi 70% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kwota dofinansowania nie może jednak wynieść więcej niż 12 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Tak samo nie pokryje kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu i wykonania dokumentacji projektowej. Przedmiotem dotacji mogą być zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji. Ich zakończenie wraz ze złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji musi nastąpić nie później niż do 31 października br.

Jednocześnie magistrat zaznaczył, że należy zobowiązać się, iż w ciągu 5 lat od otrzymania dotacji – licząc od 1 stycznia 2024 r. – instalacja fotowoltaiczna nie zostanie zdemontowana. Z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie danej nieruchomości można skorzystać raz na 10 lat.

Wnioskodawcy mają obowiązek zastrzec, że w roku złożenia wniosku na nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność. Bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji. Chodzi również o gospodarstwo rolne.

Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania fotowoltaiki będzie prowadzone na podstawie kolejności złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do programu, zostaną podpisane umowy o przyznanie dotacji.

200 tys. zł dla ochrony środowiska

Osoby zainteresowane programem na rzecz ochrony środowiska powinny odwiedzić stronę Biuletynu Informacji Publicznej białostockiego magistratu. Tam są dostępne szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów. Kwota w budżecie Białegostoku 2023 na dotacje do zadań realizowanych na zasadach programu Ograniczania Niskiej Emisji wynosi 200 tys. zł.

Na podstawie: www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu