dotacje na wody opadowe

Unijne dotacje na wody opadowe

Od 29 czerwca br. samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dotacje na wody opadowe, a konkretnie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz wraz z Ministerstwem Klimatu rozdysponują na ten cel 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Nabór potrwa do 28 sierpnia 2020 r.

Dotacje na wody opadowe, czyli 60 mln zł dla samorządów

Ministerstwo Klimatu podejmuje liczne działania ukierunkowane na walkę ze zjawiskami ekstremalnymi, będącymi efektem zmian klimatu, w tym z suszą. Polegają one m.in. na realnym wsparciu finansowym konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny wpływ zmian klimatu oraz poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Nabór, który dziś uruchamiamy jest właśnie przykładem takich działań. Na przyszłych beneficjentów czeka aż 60 mln zł unijnych dotacji na wsparcie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi – zaznaczył Michał Kurtyka, minister klimatu.

Jak zaznacza NFOŚiGW, w ramach unijnego konkursu wspierane będą projekty dotyczące m.in.: budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania i retencjonowania, a także wykorzystania i/lub oczyszczania wód opadowych. Ponadto wsparcie będzie udzielane projekty uwzględniające budowę, rozbudowę lub remont zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody). W grupie działań przewidzianych do wsparcia jest także likwidacja zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (np. ażurowych lub żwirowych).

Kto może ubiegać się o unijne dotacje na wody opadowe?

Zagospodarowanie deszczówki w miejscu opadu to kluczowy element przeciwdziałania skutkom suszy oraz obniżania ryzyka powodziowego. Dofinansujemy do 85% kosztów projektów komunalnych, które zmniejszają ryzyko nagłych podtopień, a w czasie suszy pozwolą na efektywne wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej – podkreślił Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Konkurs skierowany jest do miast ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, lub których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, albo jeśli projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na 31 października 2016 r. – dodaje NFOŚiGW.

Do konkursu – poza jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i ich związkami – mogą przystąpić podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, czyli np. spółki komunalne.

Nawet 85% kosztów, czyli unijne dotacje na wody opadowe

Na projekty, które pozwolą miastom rozwinąć systemy gospodarowania „deszczówką”, przewidziano dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Budżet 60 mln zł pochodzi z unijnego działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny