Projekty zintegrowane

Unia inwestuje ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane LIFE w 11 krajach

Komisja Europejska (KE) zapowiedziała inwestycje o wartości ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wybrane na podstawie zaproszenia do składania wniosków z 2020 r. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie nowych dużych projektów w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu w 11 krajach Unii Europejskiej (UE). Kraje te to: Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska i Słowenia. Według (KE) projekty te przyczyniają się do proekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19 i służą realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, tak aby zapewnić neutralność klimatyczną UE i osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2050 r. Są to przykłady działań realizujących kluczowe cele Europejskiego Zielonego Ładu w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekty zintegrowane – odpowiedź na kryzys środowiskowy

Jeśli chodzi o kryzys w dziedzinie klimatu, bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska, nie mamy czasu do stracenia. Program LIFE zapewnia bezpośrednie wsparcie projektom w całej UE oraz umożliwia ochronę i odbudowę przyrody w całych krajach i regionach. Przyroda jest naszym największym sojusznikiem – musimy o nią dbać, tak aby ona mogła też zadbać o nas. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w wybrane dzisiaj projekty – podkreślił Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekty zintegrowane w ramach programu LIFE są jednym z głównych narzędzi służących urzeczywistnieniu zielonej transformacji poprzez wprowadzenie ukierunkowanych zmian w terenie. Dzięki tym projektom państwa członkowskie mogą ekologizować swoje gospodarki, przywracać zasoby przyrody i różnorodność biologiczną oraz zwiększać odporność. Mam nadzieję, że inwestycje te przyniosą korzyści w 11 krajach, jak również poza ich granicami – dodał Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Jak zaznacza KE, projekty zintegrowane umożliwiają państwom członkowskim łączenie dodatkowych unijnych źródeł finansowania, w tym funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także finansowania krajowego i inwestycji sektora prywatnego. Unijni urzędnicy oczekują, że 11 projektów przyciągnie łącznie ponad 10 mld euro z funduszy uzupełniających, co znacznie pomnoży przydzielone środki i pozwoli na realizację realnych zmian.

Projekty zintegrowane – ochrona przyrody i powietrza

W ramach jednego z projektów realizowanych we Francji wprowadzone zostaną środki mające powstrzymać i odwrócić tendencje spadkowe w zakresie bioróżnorodności w regionie Grand Est, na przykład poprzez utworzenie trzech pilotażowych obszarów leśnych. W ramach innego projektu niwelowane będą negatywne skutki działalności człowieka, która zagraża różnorodności biologicznej obszarów morskich i nadbrzeżnych w Finlandii. Realizowany on będzie przez monitorowanie chronionych obszarów morskich i poprawę zarządzania tymi obszarami. Projekty te przyczynią się do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

W ramach projektu prowadzonego w Polsce realizowane będą działania mające na celu poprawę ogólnej jakości powietrza na Śląsku, czyli w jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie. Małe domowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe będą zastępowane bardziej proekologicznymi odpowiednikami. Projekt ten przyczyni się do realizacji unijnych celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń – wskazała KE.

Gospodarowanie odpadami i projekty zintegrowane

Z kolei projekt realizowany na Cyprze ma ulepszyć infrastrukturę i systemy gromadzenia odpadów nadających się do recyklingu i ulegających biodegradacji. Tematem projektu na Łotwie będą natomiast ulepszenia w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. W Danii tematem projektu będzie zapobieganie powstawaniu odpadów i stworzenie lepszych ram regulacyjnych w dziedzinie odpadów. Projekt realizowany w Słowenii będzie służył m.in. poprawie współczynnika recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki, innych niż odpady niebezpieczne. Wszystkie cztery projekty będą dotyczyć zapobiegania powstawaniu odpadów i odzyskiwania zasobów z odpadów. Mają się one przyczynić realizacji celów planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Łagodzenie zmiany klimatu i adaptacja

Finansowanie w ramach programu LIFE pomoże Litwie osiągnąć cele określone w jej krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu, m.in. w takich aspektach, jak bardziej energooszczędne budynki, mobilność przyjazna dla klimatu, energooszczędny przemysł oraz proekologiczne zamówienia publiczne. W Estonii powstaną różne narzędzia i rozwiązania na potrzeby gruntownych remontów szeregu budynków w trzech miastach. Rozwiązania te mają być później powielane w Estonii i innych państwach członkowskich, aby wspierać unijną inicjatywę „Fala renowacji” – przekonuje KE.

W Holandii program LIFE pomoże w przystosowaniu się do zmiany klimatu w różnych sektorach, takich jak gospodarka wodna, infrastruktura, rolnictwo, przyroda, zdrowie oraz planowanie przestrzenne/miejskie.

Natomiast projekt w regionie morawsko-śląskim w Czechach ma zwiększyć odporność regionu na zmianę klimatu, poprawić jakość środowiska przyrodniczego dla mieszkańców i wspierać zrównoważony rozwój. Oba projekty mają realizować cele unijnej strategii adaptacyjnej.

Więcej informacji na temat 11 projektów zintegrowanych można znaleźć w krótkich opisach.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu